Regeling van 15 april 1997 houdende verhoging van de gemiddelde personeelslast per school (school-gpl) in verband met de tijdelijke algemene salarismaatregel ter verbetering koopkracht en rectificatie van het exploitatiebedrag elektro- en installatietechniek

Regeling tijdelijke aanpassing school-gpl per 1 juni 1997 in verband met de maatregel ter verbetering van de koopkracht

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Gelet op artikel X, vijfde lid, van de Wet van 31 mei 1995 (Stb. 318) en artikel XV, derde lid, van de Wet van 27 februari 1992 (Stb. 112);

Besluit:

Artikel

I

Vervallen.

Artikel

1

Vervallen.

Artikel

2

Vervallen.

Artikel

II

Correctie Regeling exploitatiekosten scholen vwo-avo-vbo 1997-1998

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

III

Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel

IV

Inwerkingtreding en geldigheidsduur

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,T. Netelenbos