Geluidssanering militaire vliegvelden

Geluidssanering militaire vliegvelden

Bekendmaking van beleid met betrekking tot toepassing Regeling geluidwerende voorzieningen 1997

In gemeenten waarin zich grondgebied binnen een geluidszone ingevolge de Luchtvaartwet van een militair luchtvaartterrein bevindt, worden in opdracht van het ministerie van Defensie sedert het midden van de jaren tachtig geluidisolatieprogramma’s uitgevoerd op basis van de regeling inzake geluidwerende voorzieningen (Regeling geluidwerende voorzieningen Stcrt. 1983, 100; recent vervangen door de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 Stcrt. 1997, 47). Inmiddels zijn de geluidszones rond de militaire luchtvaartterreinen Deelen, De Kooy, Gilze-Rijen, Leeuwarden, Soesterberg, Twenthe en Valkenburg vastgesteld. Voor deze luchtvaartterreinen geldt als gevolg hiervan voor het Rijk in gevallen zoals voorzien in de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (RGV’97) een wettelijke verplichting tot het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen aan woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen. Zolang de geluidszone ingevolge de Luchtvaartwet nog niet is vastgesteld, geschiedt deze uitvoering vrijwillig volgens artikel 26c van de Luchtvaartwet (Pré-sanering). De vaststelling van de geluidszones rond de militaire luchtvaartterreinen Eindhoven, De Peel, Volkel en Woensdrecht zal in de periode 1997-1998 plaatsvinden.

Gelijktijdig met mijn besluit tot vaststelling van de geluidszone ingevolge de Luchtvaartwet geeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de gemeenteraad van een gemeente, waarin zich grondgebied binnen de vastgestelde geluidszone bevindt, aanwijzingen als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Luchtvaartwet juncto artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Hierdoor is deze gemeenteraad verplicht voor het door de geluidszone bestreken grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen, dan wel te herzien. De vastgestelde geluidszone wordt hiermede binnen de door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gegeven randvoorwaarden planologisch vertaald tot op het niveau van percelen.

De definitieve ligging van de geluidscontour, die behoort bij de maximale waarde van 40 Kosteneenheden volgens het zonevaststellingsbesluit (40 Ke-binnencontour) wordt als uitgangspunt genomen voor de vraag of een woning in beginsel voor het aanbrengen van bovengenoemde geluidsisolatie in aanmerking komt. Zoals hierboven is gesteld wordt de gedetailleerde ligging (op perceelsniveau) bepaald door de opneming van de vastgestelde geluidszone in het bestemmingsplan. In het verleden is in overleg met de betrokken gemeenten en provincies besloten kaarten met schaal 1:10.000 aan te maken, waarop een mogelijke vertaling van de geluidszone naar bestemmingsplanniveau is aangegeven. Deze kaarten zijn voorbereid door de zogenaamde Locale Projectgroepen (LPG). Bij de opneming van de geluidszone in de bestemmingsplannen mag met in achtneming van bepaalde in het aanwijzingsbesluit aangegeven randvoorwaarden van de geluidscontouren worden afgeweken. Ik ga ervan uit dat hierbij de door de LPG voorbereide kaarten richtinggevend zijn.

Bij het opstellen van geluidsisolatieprogramma’s blijkt dat de definitieve ligging van de 40 Ke-binnencontour niet altijd bekend is omdat de geluidszone nog niet in de bestemmingsplannen is opgenomen, zowel in de situatie dat de geluidszone nog niet is vastgesteld, als in de situatie dat dit wel (onherroepelijk) is geschied en er dus voor gemeenteraden de verplichting bestaat bestemmingsplannen vast te stellen, dan wel te herzien. In die gevallen blijft voor eigenaren/bewoners van woningen in het gebied nabij de 40 Ke-binnencontour onzekerheid bestaan over de gedetailleerde ligging van deze contour en daarmee over de mogelijkheid van isolatie op kosten van het Rijk van hun woningen.

In verband met de gewenste voortgang van de geluidsisolatieprogramma’s heb ik besloten voor de vraag of een woning in beginsel voor isolatie op ’s Rijks kosten in aanmerking komt de LPG-kaarten als uitgangspunt te nemen tot het moment waarop de geluidszone in de bestemmingsplannen is opgenomen. Voor woningen binnen de 40 Ke-binnencontour van het zonevaststellingsbesluit of van de in het Structuurschema Militaire Terreinen opgenomen indicatieve geluidszone, die gelegen zijn buiten de 40 Ke-binnencontour van de LPG-kaart, zal ik het definitieve besluit ten aanzien van het aanbrengen van geluidsisolatie moeten aanhouden.

’s-Gravenhage
De Staatssecretaris van Defensie,
voor deze,
de Coördinator Ruimtelijke Ordening en Milieuzaken Defensie,E.N.Westerhuis