Aanwijzing persoon bevoegd tot het geven van verkeersaanwijzingen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 2 en 5 van het Besluit van 15 april 1992
(Stb. 234), houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen;

Besluit:

Artikel

2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 25 april 1997.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag
De Minister van Verkeer en Waterstaat, A.Jorritsma-Lebbink