Regeling regels voor subsidieverstrekking ter stimulering van de vernieuwing van het landelijk gebied

Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 12, vijfde lid, van Verordening (EEG) nr. 2328/91 van de Raad van 15 juli 1991, betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur;

Besluit:

Paragraaf

1

Begripsbepalingen

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  minister: Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

 • b.

  innovatieproject: samenhangend geheel van activiteiten gericht op vernieuwingen en vernieuwingsprocessen, met inbegrip van de eerste toepassingen op praktijkschaal, in het landelijk gebied;

 • c.

  rechtspersonen: privaatrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van rechtspersonen die zijn opgericht door of vanwege de overheid, niet zijnde openbare nutsbedrijven;

 • d.

  landbouwbedrijf: geheel van productie-eenheden in Nederland bestaande uit één of meer gebouwen of gedeelten daarvan en daarbij behorende landbouwgrond, uitsluitend of onder meer dienende tot de uitoefening van de landbouw.

Paragraaf

2

Algemene bepalingen

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Paragraaf

3

Subsidieverlening

Artikel

7

Artikel

8

Artikel

9

Artikel

10

Artikel

11

Artikel

12

Vervallen

Artikel

13

De subsidieverlening kan worden geweigerd indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de financiering van het project niet toereikend zal zijn.

Paragraaf

4

Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel

14

Artikel

15

Vervallen

Paragraaf

5

Subsidievaststelling

Artikel

16

Artikel

17

De minister geeft een beschikking tot subsidievaststelling.

Artikel

18

Vervallen

Paragraaf

6

Intrekking en wijziging subsidieverlening en -vaststelling

Artikel

19

Vervallen

Artikel

20

Vervallen

Paragraaf

7

Bevoorschotting, betaling en terugvordering

Artikel

21

Artikel

22

Vervallen

Artikel

23

Vervallen

Paragraaf

8

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel

25

Eén jaar na inwerkingtreding en voorts iedere drie jaar wordt een verslag gepubliceerd over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidie in de praktijk.

Artikel

26

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J.J. vanAartsen

Bijlage

1

Controleprotocol

Bij de controle, op basis waarvan de rapportage bedoeld in tweede lid van artikel 16 plaatsvindt, dient aan de naleving van de volgende artikelen op de daarbij aangegeven wijze aandacht te worden besteed.

Artikel

Soort aandacht

Artikel 2, tweede lid

speciale aandacht

artikel 4

speciale aandacht

artikel 5, tweede lid

speciale aandacht

artikel 5, derde lid

speciale aandacht

artikel 5, vierde lid

speciale aandacht

artikel 5, vijfde lid

speciale aandacht

artikel 6, derde lid

speciale aandacht

artikel 6, vierde lid

speciale aandacht

artikel 8, tweede lid

normale aandacht

artikel 14, eerste lid, onderdeel a

speciale aandacht

artikel 14, eerste lid, onderdeel b

speciale aandacht

artikel 14, tweede lid

speciale aandacht

artikel 14, vierde lid

speciale aandacht

artikel 14, zesde lid

speciale aandacht

artikel 16, tweede lid, onderdeel b

normale aandacht

artikel 17, tweede lid

speciale aandacht

artikel 21, derde lid

speciale aandacht

Toelichting

 • artikel 2, tweede lid: vaststellen dat geen aanvang is gemaakt met de uitvoering van het project voordat de ontvangst van de subsidieaanvraag schriftelijk was bevestigd.

 • artikel 4: vaststellen dat de subsidiegerechtigde een natuurlijk of een privaatrechtelijk rechtspersoon, niet opgericht door of vanwege de overheid, is of een geen rechtspersoonlijkheid bezittend samenwerkingsverband van natuurlijke of privaatrechtelijke rechtspersonen, die niet zijn opgericht door of vanwege de overheid.

 • artikel 5, tweede lid: vaststellen dat in de financiële verantwoording van het project opgenomen kosten aantoonbaar zijn gemaakt en betaald en overeenstemmen met de kostencategorieën zoals genoemd in artikel 5, tweede lid.

 • artikel 5, derde lid: vaststellen dat de kosten voor de door de aanvrager ten behoeve van het project verrichte arbeid, indien de aanvrager geen of minder dan 10 werknemers in dienst heeft, voor een bedrag van € 18,15 per uur in aanmerking zijn genomen.

 • artikel 5, vijfde lid: vaststellen of, indien van toepassing, de aanvrager terecht kosten met inbegrip van omzetbelasting in aanmerking heeft genomen.

 • artikel 6, derde lid: vaststellen of de aanvrager voor de subsidiabele kosten niet reeds uit andere hoofde subsidie is of zal worden verstrekt, zodat de som van de subsidies de in het eerste en tweede lid genoemde percentages niet overschrijdt.

 • artikel 6, vierde lid: vaststellen of, indien de aanvrager voor de subsidiabele kosten door een ander bestuursorgaan dan de minister een subsidie is of zal worden verstrekt, het totale subsidiebedrag niet meer bedraagt dan 90 % van de subsidiabele kosten.

 • artikel 14, eerste lid, onderdeel a: vaststellen dat de subsidieontvanger het project overeenkomstig het projectplan heeft uitgevoerd, behoudens goedgekeurde wijzigingen van het project.

 • artikel 14, eerste lid, onderdeel b: vaststellen dat de uitvoering van het project, onverlet de in het projectplan opgenomen tijdsplanning, in ieder geval is uitgevoerd binnen een tijdsduur van vijf jaar en dat uiterlijk in het jaar volgend op het jaar waarin de ontvangst van de aanvraag schriftelijk aan de aanvrager is bevestigd een aanvang is gemaakt met de uitvoering van het project.

 • artikel 14, tweede lid: vaststellen dat gedurende de looptijd van het project in het projectplan aangebrachte wijzigingen vooraf zijn gemeld aan LASER en zijn goedgekeurd door de minister.

 • artikel 14, vierde lid: vaststellen of de in het evaluatieverslag opgenomen informatie toereikend is.

 • artikel 14, zesde lid: vaststellen dat de subsidieontvanger een zodanig ingerichte administratie voert dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze alle projectkosten kunnen worden afgelezen, gespecificeerd overeenkomstig de in artikel 5, tweede en derde lid onderscheiden kostensoorten; voorts vaststellen dat ter zake van de loonkosten en de kosten van eigen arbeid er een door middel van een sluitende tijdschrijving vastgestelde urenverantwoording aanwezig is.

 • artikel 5, vierde lid: vaststellen dat de kosten genoemd in artikel 5, tweede lid, onderdeel a, onder 7 voor maximaal € 11.344,51 in aanmerking worden genomen en alleen indien de aanvrager op het tijdstip van het indienen van de aanvraag minder dan 25 werknemers in dienst heeft.

 • artikel 16, tweede lid, onderdeel b: vaststellen of de financiële verantwoording van het project voldoet aan de voor dit doel eraan te stellen eisen.

 • artikel 17, tweede lid: vaststellen of de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend ook geheel hebben plaatsgevonden; voorts vaststellen of de subsidieontvanger heeft voldaan aan eventueel andere door de minister opgelegde verplichtingen zoals bedoeld in artikel 14, zevende lid.

 • artikel 21, derde lid: vaststellen dat de in ter verkrijging van voorschotten ingediende overzichten van de liquiditeitsbehoefte opgenomen informatie toereikend is.

Onder normale aandacht wordt verstaan: controle met een diepgang die gebruikelijk is voor het afgeven van een accountantsverklaring bij een verantwoording.

Onder speciale aandacht wordt verstaan: controle waarbij nadrukkelijk wordt bezien of de desbetreffende voorschriften zijn nageleefd. In dit geval moet dus verder worden gegaan dan normaal bij een controle van een verantwoording.

Aan de niet genoemde artikelen behoeft bij de controle geen aandacht te worden besteed, met dien verstande dat, teneinde de controle op de hierboven genoemde artikelen goed te kunnen verrichten, kennisneming van deze overige artikelen noodzakelijk is.

De minister behoudt zich het recht voor om de Accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een review te laten uitvoeren op de door de accountant van de aanvrager, aan wie de subsidie ingevolge de Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied is verleend, verrichte werkzaamheden.

Tekst accountantsverklaring, als bedoeld in artikel 16, tweede lid

goedkeurende verklaring: ...

Wij hebben de bijgevoegde financiële verantwoording inzake het project (naam project) over de periode van ... tot ... met betrekking tot de subsidieverlening in het kader van de Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied van (naam instelling/persoon) te (zetel/woonplaats) gecontroleerd. De financiële verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van (de leiding van naam instelling/naam persoon). Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de financiële verantwoording te verstrekken.

Voor het onderhavige project is met brief van LASER, kenmerk (nummer) d. d. (datum) een subsidie verleend tot een maximum van f (bedrag).

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten en overeenkomstig de aanwijzingen die de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het controleprotocol, behorende bij vorenbedoelde ministeriële regeling, heeft gegeven met betrekking tot de controle op de naleving van de subsidiebepalingen. Volgens de richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële verantwoording geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen in de financiële verantwoording. Voorts is aanvullend specifieke aandacht besteed aan de in vorenbedoeld controleprotocol aangegeven aspecten. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Wij zijn van oordeel dat de financiële verantwoording voldoet aan de voor dit doel eraan te stellen eisen.

Tevens delen wij mede dat de in het controleprotocol genoemde subsidiebepalingen zijn nageleefd.

Plaats en datum: ...

Handtekening: ...

Naam accountant: ...

Naam accountantskantoor: ...

Adres: ...

Postcode en woonplaats: ...

Telefoon: ...