Regeling houdende vaststelling van de in artikel 12 van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 bedoelde regels inzake de in rekening te brengen kosten in verband met de uitvoering en uitoefening van de in artikel 11 van de wet bedoelde taken en bevoegdheden

Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

b.
minister:

de Minister van Financiën;

c.
de toezichthouder:

de rechtspersoon waaraan op grond van artikel 11 van de wet taken en bevoegdheden zijn overgedragen;

d.
kosten:

de kosten die de toezichthouder maakt voor de uitvoering van haar taken en de uitoefening van haar bevoegdheden in het kader van de wet, daaronder begrepen hetgeen redelijkerwijs nodig is voor het opbouwen van een eigen vermogen.

Artikel

2

Artikel

3

Met inachtneming van de hierna volgende bepalingen brengt de toezichthouder de kosten verbonden aan de uitvoering van de wet in rekening bij de vennoot-schappen, bedoeld in artikel 1, onder a, van de wet.

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

De toezichthouder bepaalt de wijze en het tijdstip waarop de betaling moet geschieden.

Artikel

7

De toezichthouder legt de begroting, bedoeld in artikel 2, eerste lid, voor 1 december voorafgaand aan het jaar waarop zij betrekking heeft, ter goedkeuring voor aan de minister. Na goedkeuring door de minister wordt van deze begroting door de toezichthouder mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel

8

Artikel

9

Het verschil tussen de in een jaar gemaakte kosten en de ontvangsten voortvloeiende uit de in rekening gebrachte bedragen over dat jaar, wordt verrekend met de begrote kosten met betrekking tot het daarop volgende jaar.

Artikel

10

Bedragen, in rekening gebracht ingevolge de Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap, blijven verschuldigd overeenkomstig die regeling.

Artikel

11

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Artikel

12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën, G.Zalm