Bedrijfshulpverleningsregeling VROM

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op het Besluit van 18 oktober 1988, houdende regeling van de functie en verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal;
Gehoord de Bijzondere Commissie;

Besluit:

Artikel

1

Algemene bepalingen

Artikel

2

Aanwijzing als bedrijfshulpverlener

Artikel

3

Criteria voor BHV-werkzaamheden

Artikel

4

Vergoedingen

Artikel

5

Aansprakelijkheid

Artikel

6

Intrekking

De circulaire van 9 september 1996, M 85-39, betreffende wijzigingen van de vergoedingen in verband met de bedrijfszelfbescherming, wordt ingetrokken.

Artikel

7

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Artikel

8

Naamgeving

Deze regeling wordt aangehaald als: Bedrijfshulpverleningsregeling VROM.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze,
de secretaris-generaal, R. denDunnen