Mandaatregeling Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 1997

De Minister van Financiën,

Besluit:

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Minister: de Minister van Financiën;

Inspecteur: de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Noord;

Besluit: Besluit financieel verkeer strategische goederen 1996.

Artikel

2

Vergunningen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit worden namens de Minister verleend door de Inspecteur.

Artikel

3

Artikel

4

De Inspecteur is gehouden bij de toepassing van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 de aanwijzingen van de Minister op te volgen.

Artikel

5

De Mandaatbeschikking Centrale Dienst In- en Uitvoer 1981 wordt ingetrokken.

Artikel

6

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 1997.

Artikel

7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Minister van Financiën, G.Zalm