Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid)

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is gemeenten meer verantwoordelijkheid te geven bij de bestrijding van onderwijsachterstanden;
Dat het tevens wenselijk is scholen te stimuleren gerichter aandacht te besteden aan het bestrijden van onderwijsachterstanden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL

I

WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS

Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.

ARTIKEL

II

WIJZIGING VAN DE WET OP DE EXPERTISECENTRA

Wijzigt de Wet op de expertisecentra.

ARTIKEL

III

WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORGEZET ONDERWIJS

Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs

ARTIKEL

IV

WIJZIGING VAN DE TIJDELIJKE WET STIMULERING SOCIALE VERNIEUWING

Wijzigt de Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing.

ARTIKEL

V

OVERGANGSBEPALING BEZWAAR EN BEROEP

Vervallen

ARTIKEL

VI

OVERGANGSBEPALING HANDHAVEN OUDE VOORSCHRIFTEN VOOR AFREKENING

Vervallen

ARTIKEL

VII

OVERGANGSBEPALING TOEDELING GEMEENTELIJKE MIDDELEN

Vervallen

ARTIKEL

VIII

OVERGANGSBEPALING INWERKINGTREDING AWB DERDE TRANCHE

Vervallen

ARTIKEL

IX

EERSTE VASTSTELLING LANDELIJK BELEIDSKADER EN ONDERWIJSACHTERSTANDENPLAN

Vervallen

ARTIKEL

X

MINISTERIËLE REGELING VOOR INVOERING VAN DE WET

Vervallen

ARTIKEL

XI

TOEKENNING MIDDELEN VOOR ONDERWIJSACHTERSTANDENBESTRIJDING VANAF 1 AUGUSTUS 1997

Vervallen

ARTIKEL

XII

INWERKINGTREDING

Indien het bij koninklijke boodschap van 28 december 1996 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Kamerstukken 25 176) tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking, met dien verstande dat

  • a.

    besluiten over het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, gebaseerd op deze wet, voor het eerst betrekking hebben op de periode vanaf 1 augustus 1998,

  • b.

    de voorschriften die ingevolge de artikelen I tot en met IV van deze wet worden gewijzigd en zoals die golden op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet, van toepassing blijven tot 1 augustus 1998, en

  • c.

    de artikelen IX, X en XI terugwerken tot en met 20 juni 1997.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J. J. van Aartsen
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. G. Terpstra
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager