Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake schoolbegeleiding (regeling schoolbegeleiding)

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (regeling schoolbegeleiding)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is wettelijke regels te stellen betreffende de verantwoordelijkheid van gemeentebesturen voor schoolbegeleiding en voor de instandhouding van schoolbegeleidingsdiensten;
Dat het tevens wenselijk is daartoe tijdelijk een wettelijke basis te bieden voor een specifieke uitkering voor de subsidiëring van schoolbegeleidingsactiviteiten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL

I

WIJZIGING VAN DE WBO

Wijzigt de Wet op het basisonderwijs.

ARTIKEL

II

WIJZIGING VAN DE ISOVSO

Wijzigt de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

ARTIKEL

III

WIJZIGING VAN DE WVO

Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.

ARTIKEL

IV

WIJZIGING VAN DE WET PRIVATISERING ABP

Wijzigt de Wet privatisering ABP.

ARTIKEL

V

OVERIGE BEPALINGEN

TITEL A. Vervallen

Artikel A1

Vervallen.

Artikel A2

Vervallen.

Artikel A3

Vervallen.

Artikel A4

Vervallen.

Artikel A5

Vervallen.

TITEL B. OVERGANGSRECHT

Artikel B1

Vervallen.

Artikel B2

Vervallen.

Artikel B3

Vervallen.

Artikel B4. Afhandeling bezwaar en beroep

Vervallen.

Artikel B5. Verhaal ontslaguitkeringskosten

Vervallen.

Artikel B6. Afhandeling aanspraken

Vervallen.

Artikel B7. Expiratie

Vervallen.

ARTIKEL

VI

EVALUATIE

Vervallen

ARTIKEL

VII

INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J. J. van Aartsen
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager