Besluit van 20 mei 1997, houdende regelen inzake tuchtrechtspraak en maatregelen wegens ongeschiktheid (Tuchtrechtbesluit BIG)

Tuchtrechtbesluit BIG

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 juli 1996, nr. CSZ/BenO-966209, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;
De Raad van State gehoord (advies van 19 november 1996, no. W13.96.0306)
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 april 1997, CSZ/BenO-976120, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK

1

BEGRIPSBEPALING

HOOFDSTUK

2

TUCHTRECHT

Paragraaf

1

Regionale tuchtcolleges

Artikel

2

Artikel

3

Vervallen

Paragraaf

2

Procedure in eerste aanleg

Artikel

4

Artikel

5

Indien het klaagschrift niet voldoet aan artikel 4, eerste of tweede lid, deelt het tuchtcollege de klager, indien deze bekend is, mede in hoeverre het klaagschrift onvolledig is en nodigt hem uit het verzuim binnen een bepaalde termijn te herstellen.

Artikel

6

Artikel

7

Vervallen

Artikel

8

Artikel

9

Artikel

10

Artikel

11

Artikel

12

De voorzitter beslist de ter terechtzitting voorkomende geschillen betreffende de wijze waarop de zaak wordt behandeld.

Artikel

13

Artikel

14

Artikel

15

Artikel

16

Artikel

17

Artikel

18

Paragraaf

3

Procedure in beroep

Artikel

19

Artikel

20

Artikel

21

Indien het beroepschrift niet voldoet aan artikel 19, eerste en tweede lid, deelt het centrale tuchtcollege aan de indiener van het beroep mede in hoeverre het beroepschrift onvolledig is en nodigt hem uit het verzuim binnen een bepaalde termijn te herstellen.

HOOFDSTUK

3

HERZIENING

Artikel

23

Artikel

24

Indien het verzoek tot herziening niet voldoet aan het vereiste, bedoeld in artikel 23, tweede lid, verklaart het centrale tuchtcollege bij met redenen omklede beslissing de indiener niet-ontvankelijk.

Artikel

25

Artikel

26

Artikel

27

Artikel

28

Artikel

29

Artikel

30

Artikel

31

Artikel

32

HOOFDSTUK

3a

HERSTEL

Artikel

32a

Voor de toepassing van artikel 50, derde lid, van de wet wordt voor zaken waar in hoogste instantie een maatregel is opgelegd door de voormalige regionale tuchtcolleges van Den Haag, Eindhoven en Groningen, advies ingewonnen bij de colleges van respectievelijk Amsterdam, ’s-Hertogenbosch en Zwolle.

HOOFDSTUK

4

MAATREGELEN WEGENS ONGESCHIKTHEID

Artikel

33

De voordracht aan het regionale tuchtcollege tot het treffen van een voorziening als bedoeld in artikel 79 van de wet, wordt gedaan door de inspecteur van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

Artikel

34

HOOFDSTUK

5

SLOTBEPALINGEN

Artikel

35

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel

36

Dit besluit wordt aangehaald als: Tuchtrechtbesluit BIG.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager