Regeling van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van 23 mei 1997 houdende aanwijzingen van de opleidingen voor politie en de vaststelling van de duur en de eindtermen daarvan

herziene Regeling landelijke politieopleidingen

De Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken;

Besluiten:

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

    de Ministers: de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken;

  • b.

    het LSOP: het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie;

  • c.

    student: degene die deelneemt aan een basisopleiding, genoemd in artikel 2, eerste lid.

De basisopleidingen

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Overige bepalingen

Artikel

7

Het LSOP verzorgt de vervolgopleidingen die, met vermelding van de duur ervan, zijn opgenomen in bijlage IV.

Artikel

8

De ministers kunnen, gelet op de vooropleiding en werkervaring van de student, op verzoek van het LSOP afwijkingen van de duur van de basis- en vervolgopleidingen toestaan.

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel

9

Artikel

10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt wat betreft artikel 2, eerste lid, onder d, terug tot en met 1 januari 1996 en werkt wat betreft artikel 7 terug tot en met 1 januari 1997.

Artikel

11

Deze regeling kan worden aangehaald als: herziene Regeling landelijke politieopleidingen.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij het LSOP, bij de directie Strafrechtelijke handhaving van het Ministerie van Justitie en bij de directie Politie, afdeling Onderwijs- en Loopbaanbeleid, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

’s-Gravenhage
De Minister van Justitie, W.Sorgdrager
De Minister van Binnenlandse Zaken, H.F.Dijkstal