Besluit van 28 mei 1997, houdende regels over de verdeling van middelen uit het gemeentefonds in verband met de decentralisatie van de huisvesting basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, alsmede voortgezet onderwijs (Besluit integratie-uitkering huisvesting onderwijs en verrekening sportterreinen gemeentefonds)

Besluit integratie-uitkering huisvesting onderwijs en verrekening sportterreinen gemeentefonds

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A. G. M. van de Vondervoort, van 20 november 1996, FO96/U2188, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;
De Raad van State gehoord (advies van 4 maart 1997, no. 96.006030);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A.G.M. van de Vondervoort, van 23 mei 1997, FO97/U788, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  historische vergoeding: de vergoeding door het Rijk aan de gemeenten en bevoegde gezagsorganen van de kosten van huisvesting op grond van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs zoals luidend op 1 juli 1996 naar de stand van zaken en het inzicht per 1 juli 1996, berekend overeenkomstig artikel 2;

 • b.

  gemeentefondsopbrengst: het aandeel van een gemeente in de middelen die in verband met de decentralisatie van de onderwijshuisvesting in het gemeentefonds beschikbaar zijn, naar de stand van de gegevens op 1 juli 1996, berekend overeenkomstig artikel 3;

 • c.

  nadelig herverdeeleffect: het bedrag waarmee de historische vergoeding van een gemeente de gemeentefondsopbrengst overtreft;

 • d.

  voordelig herverdeeleffect: het bedrag waarmee de gemeentefondsopbrengst de historische vergoeding van een gemeente overtreft;

 • e.

  algemene uitkering 1996: de algemene uitkering aan een gemeente, bedoeld in artikel 8 van de Financiële-Verhoudingswet 1984, voor het jaar 1996, zoals in juni 1996 gespecificeerd aan de gemeente door het Ministerie van Financiën;

 • f.

  voortgezet onderwijs: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs.

Artikel

2

Historische vergoeding

Artikel

3

Gemeentefondsopbrengst

Artikel

4

Integratie-uitkering: algemeen deel

Artikel

5

Integratie-uitkering: positieve suppletie

Artikel

6

Integratie-uitkering: aanvullende suppletie

Artikel

7

Integratie-uitkering: negatieve suppletie

Artikel

8

Integratie-uitkering: bijzondere vergoedingen

Artikel

9

Sportterreinen

Op de algemene uitkering voor het jaar 1997 van een gemeente die een sportterrein krijgt overgedragen als bedoeld in artikel 10 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, wordt een bedrag in mindering gebracht van 36,6% van de economische verkeerswaarde van het sportterrein zoals door een onafhankelijke deskundige vastgesteld.

Artikel

10

Wijziging gemeentegrenzen

Artikel

11

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Artikel

12

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit integratie-uitkering huisvesting onderwijs en verrekening sportterreinen gemeentefonds.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, A. G. M. van de Vondervoort
De Staatssecretaris van Financiën, W. A. F. G. Vermeend
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager