Regeling Wijziging normbedragen constante en variabele exploitatiekosten huurstandplaatsen en huurprijzen woonwagens

Regeling Wijziging normbedragen constante en variabele exploitatiekosten huurstandplaatsen en huurprijzen woonwagens

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit

Artikel

1

Artikel

2

De huurprijs, bedoeld in artikel 20 van de Regeling geldelijke steun huurwoonwagens, is met ingang van 1 juli 1997 de in die regeling bedoelde huurprijs, die gold op 30 juni 1997, verhoogd met 5,5 procent.

Artikel

3

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, D.K.J.Tommel

Tabel

I

1996

factoren MG 96-11

1997

Var. expl. kosten

a. Onderhoud e.d.

f 666,13

0,9991

f 665,53

b. Belastingen

f 232,58

1,0

f 232,58

c. Verzekeringen

f 23,43

1,0360

f 24,27

d. Huurderving

f 47,20

n.v.t.

f 49,80

subtotaal

f 969,34

f 972,18

Const. expl. kosten

f 294

f 294

Normbedrag

f 1263

f 1266

Type standplaats

Omrekenfactor

Normberdrag 1997

Zonder berging met sanitair

88,3%

f 1118

Met berging zonder sanitair

66,67%

f 844

Zonder berging en sanitair

55,00%

f 696

Toelichting tabel I: Berekening huurderving

Uitgegaan is van de huurprijs per 1 januari 1997 (is dus per 1.7.96 = f. 201,94). Stijgingspercentage van de huurparameters conform MG 96-31 van 18 december 1996.

Deze maximale puntprijsstijging toegepast op de huurprijs van f 201,94 x 5.5% = f 213,05.

De jaarhuur bedraagt derhalve:

6 maanden (januari t/m juni) à f 201,94 = f 1.211,64

6 maanden (juli t/m december) à f 213,05 = f 1.278,30

Jaarhuur: f 2.489,94

Huurderving is 2% van de jaarhuur (conform bijlage bij Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992), derhalve 2% van f 2.489,94 = f 49,80.