Circulaire Wijziging normbedragen constante en variabele exploitatiekosten huurstandplaatsen en huurprijzen woonwagens

Circulaire Wijziging normbedragen constante en variabele exploitatiekosten huurstandplaatsen en huurprijzen woonwagens

Circulaire aan budgethoudende bestuursorganen en colleges van b. en w.

Geacht bestuur/college!

1

Herziening normbedragen standplaatsen

Jaarlijks worden de subsidiebijdragen in de constante en variabele exploitatiekosten van huurstandplaatsen op voet van de Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992 aangepast aan opgetreden prijswijzigingen. In artikel 1 van bijgaande regeling zijn de bedragen voor 1997 vastgelegd.

2

Herziening huurprijzen voor woonwagens

Voor de periode van 1 juli 1997 tot 1 juli 1998 wordt bij de berekening van de jaarlijkse bijdragen voor huurwoonwagens, verleend op voet van de Regeling geldelijke steun huurwoonwagens, uitgegaan van een subsidieafbraakpercentage van 5,5%, zoals U reeds is aangekondigd in MG 96-31 van 18 december 1996.

In artikel 2 van bijgaande regeling is dit vastgelegd.

3

Inlichtingen

Voor nadere informatie naar aanleiding van deze circulaire kunt U zich wenden tot de afdeling Uitvoering Volkshuisvestingsregelingen van de Directie RAC van het DGVH te Den Haag. Telefoonnummer 070-3392207.

Den Haag
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,D.K.J.Tommel