Defecte identiteitskaart: informatie en procedure-afhandeling

Defecte identiteitskaart: informatie en procedure-afhandeling

Circulaire aan de burgemeesters

Sinds 1 januari 1995 zijn 2,5 miljoen Europese identiteitskaarten verstrekt. Hiervan zijn tot nu toe 250 kaarten wegens breuk van het laminaat veelal rondom de foto voor nader onderzoek naar de producent Enschedé/Sdu retour gezonden. Behoudens een aantal gevallen van evident onzorgvuldig gebruik kon de producent geen concrete oorzaak aangeven. Derhalve heeft TNO een onderzoek verricht naar de oorzaak van de beschadiging van het laminaat.

Geen eenduidige oorzaak beschadiging laminaat, een verbeterd document per 1 oktober a.s.

TNO heeft geen eenduidige oorzaak kunnen vaststellen. Wel is vastgesteld dat er bij sterke buigingen breuk van de materialen kan optreden door de gelaagdheid van de kaart. Derhalve zal de producent een aantal verbeteringen doorvoeren, waaronder een dikkere foto-patch.

Het is helaas niet mogelijk zodanige materialen toe te passen dat beschadiging van de Europese identiteitskaart geheel is uit te sluiten. Daarom zal bij de uitgifte van de kaart de houder gewezen moeten worden op het feit dat het een waardedocument betreft dat zorgvuldig bewaard dient te worden. In de nieuwe bijsluiter die recent naar de gemeenten is verzonden, staat op de tweede pagina expliciet vermeld dat veelvuldig buiging beschadiging tot gevolg kan hebben.

Een andere maatregel die is genomen om mogelijke beschadigingen te voorkomen is het verstrekken van een hoesje bij de uitgifte van de kaart. Op het hoesje zal een tekst met waarschuwing worden gedrukt.

De aangepaste identiteitskaart zal per 1 oktober a.s. worden verstrekt.

Procedure afhandeling defecte Europese identiteitskaarten en restitutie

Gezien het aantal reeds verstrekte Europese identiteitskaarten valt te verwachten dat op enig tijdstip een defect document bij de gemeente wordt aangeboden. Om in een dergelijk geval zo zorgvuldig en snel mogelijk te kunnen handelen is in overleg met de VNG de hieronder beschreven procedure afgesproken. Uitgangspunt hierbij is of er al dan niet sprake is van onzorgvuldig gebruik. alleen in het geval van onzorgvuldig gebruik of in het geval dat de gemeente een fout heeft gemaakt bij het personaliseren en/of lamineren zal niet tot restitutie worden overgegaan. In alle andere gevallen zal het ministerie van Binnenlandse Zaken de gemeente restitueren.

Procedure afhandeling

 • 1.

  De gemeente beoordeelt in eerste instantie of er sprake is van evident onzorgvuldig gebruik.

  Let hierbij op de volgende criteria: is de kaart vuil, ernstig gekreukt, gescheurd, nat geworden of gewassen of dubbelgevouwen geweest?

 • 2.

  Indien evident onzorgvuldig gebruik niet door de gemeente kan worden vastgesteld, wordt de kaart rechtstreeks (niet meer via Binnenlandse Zaken) voor onderzoek naar Enschedé/Sdu gezonden per aangetekende post. Adres: Postbus 10, 2000 AA Haarlem.

 • 3.

  Enschedé/Sdu stelt vervolgens een onderzoek in.

  • a)

   Indien de onderzoeksresultaten uitwijzen dat er sprake is van onzorgvuldig gebruik, krijgt de gemeente hiervan binnen 4 weken bericht. Binnenlandse Zaken zal de kaart in dat geval niet restitueren.

  • b)

   Ingeval er geen sprake is van onzorgvuldig gebruik ontvangt de gemeente hieromtrent binnen 6 weken bericht. Mocht uit het onderzoek van Enschedé/Sdu dan verder blijken dat de gemeente niet de juiste personaliseringsprocedure heeft gevolgd of dat een fout is gemaakt bij het lamineren, zal de kaart ook niet worden gerestitueerd.

  • c)

   In alle overige gevallen zal de gemeente worden gerestitueerd. De gemeente kan dan vervolgens tot vergoeding van de kaart aan de burger overgaan.

De defecte documenten worden in principe bewaard tot 3 maanden na de datum dat de onderzoeksresultaten bekend zijn gemaakt, tenzij in die periode een bezwaar wordt ingesteld. De afdeling RDB van Binnenlandse Zaken dient hiervan dan zo snel mogelijk in kennis te worden gesteld.

Maandelijkse restitutie

Naar aanleiding van de onderzoeksgegevens van de procedure zal Binnenlandse Zaken maandelijks tot restitutie overgaan.

Het bedrag per kaart bedraagt f 35,90 ter compensatie van de gemeentelijke en rijks-legeskosten.

Voor nadere informatie en/of vragen kunt u dagelijks terecht bij het Infocentrum van de afdeling Reisdocumenten, telefoon 070-3027730.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
de Directeur-Generaal Openbaar Bestuur,J. W.Holtslag