Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. SBP/ARO U 97333, houdende de vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Vergoedingenregeling leden Raad voor maatschappelijke ontwikkeling

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel

1

De voorzitter, de ondervoorzitter en de overige leden van de Raad voor maatschappelijke ontwikkeling ontvangen in plaats van een vergoeding per vergadering, een vaste vergoeding.

Artikel

5

De bedragen genoemd in artikel 2, 3 en 4 worden verhoogd met het percentage van de algemene salarisherzieningen voor de sector rijk.

Artikel

6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Artikel

7

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling leden Raad voor maatschappelijke ontwikkeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voornoemd, E.Borst-Eilers