Instelling commissies milieuhygiëne luchtvaartterreinen; Luchtvaartterrein Budel

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Overwegende dat het luchtvaartterrein Budel bij besluit van 27 maart 1996 (stcrt. 27 maart 1996) is aangewezen;
Overwegende dat bij besluit van 27 maart 1996 (stcrt. 27 maart 1996) een geluidszone als bedoeld in de artikelen 25a, 25b en 25c van de Luchtvaartwet is vastgesteld voor het luchtvaartterrein Budel;
Na overleg met de Minister van Volks-huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, alsmede de besturen van de provincies Noord-Brabant en Lim-burg en de gemeenten Budel en Weert;

Besluit:

Artikel

2

Artikel

3

De Commissie heeft tot taak:

 • a.

  overleg te voeren en voorlichting te geven omtrent de milieuhygiëne rond het luchtvaartterrein Budel;

 • b.

  door de Minister van Verkeer en Waterstaat te worden gehoord inzake de vaststelling van het handhavingsvoorschrift als bedoeld in artikel 30a van de Luchtvaartwet;

 • c.

  door de Minister van Verkeer en Waterstaat te worden gehoord inzake de vaststelling van het gebruiksplan als bedoeld in artikel 30b van de Luchtvaartwet;

 • d.

  door de Minister van Verkeer en Waterstaat te worden gehoord over alle maatregelen en voorschrfiten met gevolg voor de geluidsbelasting rond het luchtvaartterrein Budel alsmede over de wijze van handhaving van deze maatregelen en voorschriften;

 • e.

  de Minister van Verkeer en Waterstaat ongevraagd voorstellen terzake te doen.

Artikel

4

Artikel

5

De naam van deze Commissie luidt: ’Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Budel’.

Artikel

6

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant. Voorts zal dit besluit worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant en Limburg, de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Budel en Weert en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Den Haag
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst,J.W.Weck