Instelling commissies milieuhygiëne luchtvaartterreinen; luchtvaartterrein Noordoostpolder

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Overwegende dat het luchtvaartterrein Noordoostpolder bij besluit van 19 april 1996 (stcrt. 12 november 1996) is aangewezen;
Overwegende dat bij besluit van 19 april 1996 (stcrt. 12 november 1996) een geluidszone als bedoeld in de artikelen 25a, 25b en 25c van de Luchtvaartwet is vastgesteld voor het luchtvaartterrein Noordoostpolder;
Na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer alsmede de besturen van de provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder;

Besluit:

Artikel

2

Artikel

3

De Commissie heeft tot taak:

 • a.

  overleg te voeren en voorlichting te geven omtrent de milieuhygiëne rond het luchtvaartterrein Noordoostpolder;

 • b.

  door de Minister van Verkeer en Waterstaat te worden gehoord inzake de vaststelling van het handhavingsvoorschrift als bedoeld in artikel 30a van de Luchtvaartwet;

 • c.

  door de Minister van Verkeer en Waterstaat te worden gehoord inzake de vaststelling van het gebruiksplan als bedoeld in artikel 30b van de Luchtvaartwet;

 • d.

  door de Minister van Verkeer en Waterstaat te worden gehoord over alle maatregelen en voorschrfiten met gevolg voor de geluidsbelasting rond het luchtvaartterrein Noordoostpolder alsmede over de wijze van handhaving van deze maatregelen en voorschriften;

 • e.

  de Minister van Verkeer en Waterstaat ongevraagd voorstellen terzake te doen.

Artikel

4

Artikel

5

De naam van deze Commissie luidt: ’Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Noordoostpolder’.

Artikel

6

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant. Voorts zal dit besluit worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordoostpolder en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Den Haag
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Namens deze,
De Directeur-Generaal van de Rijkluchtvaartdienst,J.W.Weck