Besluit van 2 juni 1997, houdende wijziging van het Formatiebesluit WBO 1992 in verband met de formatie voor de verkleining van de groepsgrootte in het basisonderwijs en de onderwijsassistent

Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO 1992 (formatie voor verkleining van de groepsgrootte in het basisonderwijs en de onderwijsassistent)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 23 april 1997, nr. 97010595/2534, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 96a van de Wet op het basisonderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 20 mei 1997, nr. W05.97.0223);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 29 mei 1997, nr. 1997/6536 (2534), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

I

Wijzigt het Formatiebesluit WBO 1992.

Artikel

II

Formatiebepalingen ten behoeve van de onderwijsassistent voor het schooljaar 1996–1997

Ten behoeve van de vaststelling van de rijksvergoeding voor de jaren 1996 en 1997 worden in het Formatiebesluit WBO 1992 de volgende wijzigingen gelezen:

 • A.

  Artikel 5, eerste lid, wordt gelezen:

  1. De normatieve formatie van de school, bedoeld in artikel 3, onderdeel a, omvat de basisformatie, de formatie voor vakonderwijs, de formatie onderwijsassistent basisonderwijs en de formatie voor de schoolleiding.

 • B.

  Na artikel 10 wordt gelezen een artikel 10a, luidende:

  Artikel 10a. Berekening formatie onderwijsassistent basisonderwijs

  1. Voor het schooljaar 1996–1997 wordt ten behoeve van onderwijsassistenten basisonderwijs voor de eerste vier schooljaren van de leerlingen, 0,2 formatierekeneenheid per leerling toegekend, indien het aantal leerlingen ten minste 185 is.

  2. Ingeval van samenvoeging van scholen op 1 augustus 1996, wordt onder het aantal leerlingen van een school, bedoeld in het eerste lid, verstaan het aantal leerlingen van de samengevoegde scholen tezamen.

  3. Het aantal leerlingen van een school, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt bepaald op het aantal leerlingen inclusief de verhoging van 3% van dat aantal leerlingen, op 1 oktober van het voorafgaand schooljaar. Het verkregen getal wordt naar beneden afgerond. Artikel 96b, tweede lid, van de wet is van toepassing.

  4. De uitkomst van de berekeningen op grond van het eerste en tweede lid, wordt afgerond op een geheel getal. Bij de afronding worden de decimalen verwaarloosd indien het eerste cijfer achter de komma kleiner is dan 5, en worden de decimalen verwaarloosd en het getal verhoogd met 1 indien het eerste cijfer achter de komma gelijk is aan of groter is dan 5.

 • C.

  In artikel 12 worden de volgende wijzigingen gelezen:

  • 1.

   Onder vernummering van het vierde tot en met het zesde lid tot het vijfde tot en met het zevende lid, wordt een vierde lid gelezen, dat luidt:

   4. Indien de basisformatie op grond van het eerste lid opnieuw wordt berekend, kan de formatie voor onderwijsassistent basisonderwijs, bedoeld in artikel 10a, eveneens opnieuw worden berekend.

  • 2.

   In het vijfde lid van artikel 12 wordt voor «derde lid» telkens gelezen: vierde lid.

  • 3.

   In het zesde lid wordt voor «vierde lid» gelezen: vijfde lid.

  • 4.

   In het zevende lid wordt voor «derde lid» gelezen: vierde lid.

 • D.

  In artikel 13c, eerste lid, wordt, de zinsnede «, berekend op grond van de artikelen 13a, 15b en 16,» als volgt gelezen: , berekend op grond van de artikelen 10a, 13a en 16.

 • E.

  In de inhoudsopgave wordt volgend op de omschrijving van artikel 10, gelezen:

  Artikel 10a. Berekening formatie onderwijsassistent basisonderwijs

Artikel

III

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en is voor wat betreft artikel I voor de eerste maal van toepassing op de vaststelling van de formatie voor het schooljaar 1997–1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager