Instelling commissies milieuhygiëne luchtvaartterreinen; Luchtvaartterrein Hoogeveen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Overwegende dat het luchtvaartterrein Hoogeveen bij besluit van 3 mei 1996 (stcrt. 8 mei 1996) is aangewezen;
Overwegende dat bij besluit van 3 mei 1996 (stcrt. 8 mei 1996) een geluidszone als bedoeld in de artikelen 25a, 25b en 25c van de Luchtvaartwet is vastgesteld voor het luchtvaartterrein Hoogeveen;

Besluit:

Artikel

1

Na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer alsmede de besturen van de provincie Drenthe en de gemeenten Beilen, Hoogeveen, Ruinen en Westerbork;

Artikel

2

Artikel

3

De Commissie heeft tot taak:

 • a.

  overleg te voeren en voorlichting te geven omtrent de milieuhygiëne rond het luchtvaartterrein Hoogeveen;

 • b.

  door de Minister van Verkeer en Waterstaat te worden gehoord inzake de vaststelling van het handhavingsvoorschrift als bedoeld in artikel 30a van de Luchtvaartwet;

 • c.

  door de Minister van Verkeer en Waterstaat te worden gehoord inzake de vaststelling van het gebruiksplan als bedoeld in artikel 30b van de Luchtvaartwet;

 • d.

  door de Minister van Verkeer en Waterstaat te worden gehoord over alle maatregelen en voorschrfiten met gevolg voor de geluidsbelasting rond het luchtvaartterrein Hoogeveen alsmede over de wijze van handhaving van deze maatregelen en voorschriften;

 • e.

  de Minister van Verkeer en Waterstaat ongevraagd voorstellen terzake te doen.

Artikel

4

Artikel

5

De naam van deze Commissie luidt: ’Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Hoogeveen’.

Artikel

6

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant. Voorts zal dit besluit worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Beilen, Hoogeveen, Ruinen en Westerbork en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Den Haag
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Namens deze,
De Directeur-Genraal van de Rijksluchtvaartdienst,J.W.Weck