Besluit van 4 juni 1997, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet in verband met invoering kwalificatiestructuur Wet educatie en beroepsonderwijs

Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet (invoering kwalificatiestructuur Wet educatie en beroepsonderwijs)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 7 februari 1997, nr. 97003024/1389, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
De Raad van State gehoord (advies van 21 april 1997, nr. W05.97.0077);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 30 mei 1997, nr. 97010672/1389 directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL

I

Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet.

ARTIKEL

II

Artikel 11, eerste lid, met uitzondering van onderdeel c, zoals dat artikel luidde op 31 juli 1997, blijft van toepassing op de cursusgeldplichtige die op die datum aan een opleiding was ingeschreven die op grond van het overgangsrecht van de Wet educatie en beroepsonderwijs na die datum in stand wordt gehouden, zolang de cursusgeldplichtige aan die opleiding is ingeschreven.

ARTIKEL

III

De tekst van Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet wordt in het Staatsblad geplaatst. Voor de plaatsing in het Staatsblad wordt deze door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen overgebracht in de geldende spelling.

ARTIKEL

IV

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en gedurende die termijn niet door of namens de Tweede Kamer de wens wordt te kennen gegeven tot overleg over de maatregel.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, J. M. M. Ritzen
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J. J. van Aartsen
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager