Wijziging diverse regelingen zeevisserij

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Een op grond van artikel 10, eerste lid, van de Regeling contingentering zeevis toegekend contingent makreel wordt verhoogd met 1,53%.

Artikel

2

Wijzigt de Zeedagenregeling 1997.

Artikel

3

Wijzigt de Regeling vangstbeperking.

Artikel

4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze: De secretaris-generaalT.H.J.Joustra