Regeling inkomen kinderbijslag 1997

Regeling inkomen kinderbijslag 1997

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel

1

Inkomen van het kind

Artikel

2

Verwervingskosten

De kosten van verwerving, inning of behoud van inkomen die het kind maakt worden, voorzover redelijk, op het inkomen bedoeld in artikel 1 in mindering gebracht.

Artikel

3

Inkomen uit vakantiewerk

Netto-inkomen tot een totaalbedrag van € 1300,– dat het kind tijdens de zomervakantie uit arbeid verwerft voorzover deze arbeid niet voor een langere periode ook buiten de zomervakantie wordt verricht en mits deze arbeid geen deel uitmaakt van de studie of beroepsopleiding die dat kind volgt wordt niet als inkomen als bedoeld in artikel 1 aangemerkt.

Artikel

5

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 1997.

Artikel

6

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inkomen kinderbijslag 1997.

’s-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd, F.H.G. deGrave