Wet van 12 juni 1997 tot wijziging van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en van enkele andere wetten in verband met herziening van de tariefstructuur voor vrachtauto's

Wijzigingswet Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 enz. (herziening van de tariefstructuur voor vrachtauto's)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de tariefstructuur van de motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto's te herzien met het oog op de richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (PbEG L 279) betreffende de toepassing door de Lid-Staten van de belastingen op sommige voor het goederenvervoer over de weg gebruikte voertuigen en van de voor het gebruik van sommige infrastructuurvoorzieningen geheven tolgelden en gebruiksrechten, en in dat kader het stelsel van heffing van de motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto's alsmede enkele andere wetten te herzien;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL

I

Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.

ARTIKEL

II

Wijzigt de Provinciewet.

ARTIKEL

III

Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.

ARTIKEL

IV

ARTIKEL

V

De bepalingen van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 betreffende vrachtauto's en aanhangwagens zoals deze luiden direct voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing met betrekking tot belastbare feiten betreffende die voertuigen die hebben plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van deze wet.

ARTIKEL

VI

Vervallen

ARTIKEL

VII

Wijzigt het belastingplan 1997.

ARTIKEL

VIII

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiën, W. A. F. G. Vermeend
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager