Regeling vaststelling perioden zoogkoeienpremie 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Als perioden, bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, van de Regeling dierlijke EG-premies, worden vastgesteld:

Artikel

2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel

3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling perioden zoogkoeienpremie 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De Directeur-GeneraalLandbouw, Natuurbeheer en VisserijH. J. M. van Zon