Regeling subsidiëring Oorlogsgravenstichting

Regeling subsidiëring Oorlogsgravenstichting

De Minister van Binnenlandse Zaken

Besluit:

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.
de minister:

de Minister van Binnenlandse Zaken;

b.
de stichting:

de Oorlogsgravenstichting.

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

De minister geeft twee maanden na ontvangst van de in artikel 4, tweede lid, genoemde schriftelijke stukken, de beschikking tot subsidieverlening.

Artikel

7

Artikel

8

Artikel

9

Artikel

10

Artikel

11

Artikel

12

Vijf jaar na inwerkingtreding van deze regeling, en daarna om de vijf jaar, wordt deze regeling geëvalueerd.

Artikel

13

De Regeling Subsidiëring Oorlogsgravenstichting 1992 wordt ingetrokken.

Artikel

14

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Artikel

15

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidiëring Oorlogsgravenstichting.

Deze regeling zal, met de toelichting, in de Staatscourant worden geplaatst. Een afschrift wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

’s-Gravenhage
De Minister van Binnenlandse Zaken, H.F.Dijkstal