Besluit van 25 juni 1997, houdende regels inzake de gegevens die de verkopers van rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken ten behoeve van de kopers in de koopakte moeten vermelden (Gegevensbesluit rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken)

Gegevensbesluit rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 21 maart 1997, nr. 616243/97/6;
Gelet op richtlijn nr. 94/47/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 1994 betreffende de bescherming van de verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen (PbEG L 280), en op de artikelen 48b leden 1 en 3, 48c lid 2 en 48f lid 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
De Raad van State gehoord (advies van 4 juni 1997, nr. W03.97.0161);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie a.i. van 17 juni 1997, nr. 633755/97/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

De in artikel 48b lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde akte moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • a.

  de naam en de woonplaats van de partijen, met nauwkeurige vermelding van de rechtsvorm waarin de verkoper zijn beroep of bedrijf uitoefent alsmede, indien de verkoper niet zelf de eigenaar is van de in de koop bedoelde onroerende zaak, de naam en de woonplaats van de eigenaar van die onroerende zaak;

 • b.

  een nauwkeurige omschrijving van de aard van het in de koop bedoelde recht alsmede, indien een in de koop bedoelde onroerende zaak is gelegen op het grondgebied van een lid-staat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, de vereisten voor de uitoefening van dat recht op het grondgebied van die staat, de vermelding dat aan die vereisten is voldaan, dan wel, indien zulks niet het geval is, aan welke van die vereisten nog moet worden voldaan;

 • c.

  indien de koop een bepaalde onroerende zaak betreft: een nauwkeurige omschrijving van die onroerende zaak en van de ligging daarvan alsmede, indien bedoelde onroerende zaak in Nederland is gelegen, vermelding van de gegevens, bedoeld in artikel 20 lid 1 van de Kadasterwet;

 • d.

  indien de koop een te bouwen onroerende zaak betreft:

  • 1°.

   de mate van voltooiing van die onroerende zaak;

  • 2°.

   een verantwoorde schatting van de voor de voltooiing van die onroerende zaak benodigde termijn;

  • 3°.

   indien het gaat om een bepaalde onroerende zaak: het nummer van de vergunning voor het bouwen en de naam en het adres van het bevoegde bestuursorgaan of de bevoegde bestuursorganen;

  • 4°.

   de mate van voltooiing van de gemeenschappelijke diensten die die onroerende zaak gereed maken voor gebruik, zoals aansluiting op gas, elektriciteit, water en telefoon;

  • 5°.

   voor zover van toepassing: waarborgen voor de deugdelijke voltooiing van die onroerende zaak en, voor het geval dat bedoelde voltooiing niet plaatsvindt, voor de teruggave van al hetgeen de koper heeft betaald alsmede, voor zover van toepassing, de voorwaarden waaronder die waarborgen worden verstrekt;

 • e.

  voor zover van toepassing: de aan de koper ter beschikking te stellen gemeenschappelijke diensten, zoals verlichting, water, onderhoud en ophalen van huisvuil, en de voorwaarden waaronder die diensten ter beschikking worden gesteld;

 • f.

  voor zover van toepassing: de aan de koper ter beschikking te stellen gemeenschappelijke voorzieningen, zoals zwembad en sauna, en de voorwaarden waaronder die voorzieningen ter beschikking worden gesteld;

 • g.

  de voor het onderhoud en de instandhouding van de in de koop bedoelde onroerende zaak en voor de administratie en het beheer geldende regels;

 • h.

  de datum vanaf welke het in de koop bedoelde recht kan worden uitgeoefend, een nauwkeurige vermelding van de periode gedurende welke het in de koop bedoelde recht kan worden uitgeoefend alsmede, voor zover van toepassing, de duur van dit recht;

 • i.

  de koopprijs, een verantwoorde schatting van het door de koper voor het gebruik van de gemeenschappelijke diensten en voorzieningen te betalen bedrag, alsmede de grondslag voor de berekening van het bedrag van de aan het gebruik van de in de koop bedoelde onroerende zaak voor de koper verbonden kosten, voor de berekening van bedragen waarvan de betaling door de wet is voorgeschreven, zoals belastingen en rechten, en voor de berekening van de bijkomende administratieve kosten, zoals ter zake van beheer, onderhoud en instandhouding;

 • j.

  een bepaling dat de koop geen andere kosten, lasten of verplichtingen met zich brengt dan die welke in de akte zijn vermeld;

 • k.

  een mededeling dat al dan niet kan worden deelgenomen aan een systeem van ruil of wederverkoop van het in de koop bedoelde recht alsmede, indien dit systeem wordt beheerd door de verkoper dan wel een door deze in de akte aangewezen derde, de eventuele kosten van bedoelde deelname;

 • l.

  gegevens omtrent het recht tot ontbinding overeenkomstig artikel 48c leden 1–2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de naam en de woonplaats van de persoon tot wie de in artikel 48c lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde verklaring moet worden gericht, alsmede, voor zover van toepassing, gegevens omtrent de ontbinding krachtens artikel 48e lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel omtrent het recht tot ontbinding overeenkomstig artikel 48e lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de naam en de woonplaats van de persoon tot wie de in de artikelen 48e lid 2 juncto 48c lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde verklaring moet worden gericht;

 • m.

  datum en plaats van de ondertekening van de akte door elk van de partijen.

Artikel

2

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel

4

Dit besluit wordt aangehaald als: Gegevensbesluit rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager