Vaststelling premiepercentage AWf per 1 juli 1997

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 124 van de Werkloos-heidswet;

Besluit:

Artikel

1

Goedkeuring wordt onthouden aan het besluit van het Landelijk instituut sociale verzekeringen van 18 juni 1997 om per 1 juli 1997 niet over te gaan tot wijziging van het premiepercentage, bedoeld in artikel 86, eerste lid, van de Werkloosheidswet.

Dit percentage wordt voor alle takken van beroep of bedrijf vastgesteld op 5,0.

Artikel

3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1997.

’s-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd, F.H.G. de Grave