Regeling van 29 juni 1997 houdende implementatie van richtlijn nr. 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 1994 (PbEG L 365) betreffende verpakking en verpakkingsafval

Regeling verpakking en verpakkingsafval

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op richtlijn nr. 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 1994 (PbEG L 365) betreffende verpakking en verpakkingsafval en op de artikelen 10.4, 10.6, 10.7, 10.8, 10.21, eerste lid, 10.45, eerste lid, juncto 10.12, vijfde lid, 10.47, vijfde lid, en 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

§

1

Defenities

Artikel

1

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a.
de minister:

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

b.
verpakking:

alle producten, waaronder begrepen wegwerpartikelen, vervaardigd van materiaal van welke aard dan ook, die kunnen worden gebruikt voor het insluiten, beschermen, verladen, afleveren en aanbieden van stoffen, preparaten of andere producten, van grondstoffen tot afgewerkte producten over het gehele traject van producent tot gebruiker of consument;

c.
producent of importeur:
 • 1.

  degene, die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, in Nederland als eerste stoffen, preparaten of andere producten in een verpakking aan een ander ter beschikking stelt;

 • 2.

  degene, die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, in Nederland als eerste stoffen, preparaten of andere producten in een verpakking invoert en zich in Nederland van deze verpakking ontdoet;

 • 3.

  degene, die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf in Nederland, een ander opdracht geeft de verpakking van stoffen, preparaten of andere producten te voorzien van zijn naam en deze aan een ander in Nederland ter beschikking stelt;

 • 4.

  degene, die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, in Nederland als eerste aan een ander een verpakking ter beschikking stelt die is bestemd om bij het aan de gebruiker ter beschikking stellen van stoffen, preparaten of andere producten daaraan te worden toegevoegd;

d.
verpakkingsketen:

degenen die in het kader van de uitoefening van hun beroep of bedrijf betrokken zijn bij of een aandeel hebben in het in Nederland aan een ander ter beschikking stellen van een verpakking of verpakte stoffen, preparaten of andere producten of de afname daarvan:

 • door levering van grondstoffen voor verpakkingen,

 • door productie of import van verpakkingen,

 • als producent of importeur,

 • als afnemer van verpakte stoffen, preparaten of andere producten of

 • door verwerking van verpakkingen;

e.
als product hergebruiken:

al dan niet na een bewerking van een verpakking wederom gebruiken van die verpakking voor hetzelfde doel als de oorspronkelijke verpakking;

f.
als materiaal hergebruiken:

als materiaal hergebruiken: na een be- of verwerking van een verpakking wederom gebruiken van de daaruit resulterende materialen voor het oorspronkelijke doel of voor andere doeleinden dan waarvoor zij oorspronkelijk waren bestemd, met inbegrip van organisch hergebruik maar uitgezonderd terugwinning van energie;

g.
verpakkingsmateriaal:

materiaal dat als verpakking wordt gebruikt: papier of karton, glas, kunststof, metaal en hout;

h.
kwantitatieve preventie:

vermindering van de gewichtshoeveelheid van verpakkingen;

i.
kwalitatieve preventie:

vermindering van de schadelijkheid voor het milieu van verpakkingen;

j.
bijlage I, II en III:

de bij deze regeling behorende bijlage I, II en onderscheidenlijk bijlage III.

§

2

Convenanten

Artikel

2

Artikel

2a

Artikel

2b

Indien niet ten genoegen van de minister is aangetoond dat de in artikel 2a, derde lid genoemde taakstellingen zijn verwezenlijkt, kan de minister besluiten dat de vrijstelling, bedoeld in artikel 2, vervalt met ingang van een door hem te bepalen tijdstip.

§

3

Individuele verplichtingen

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Artikel

9

§

4

Eisen aan verpakkingen

Artikel

10

Producenten en importeurs kunnen afspraken maken met de gemeenten over de wijze waarop de verpakkingsmaterialen afzonderlijk zullen worden ingezameld.

§

5

Eisen aan verpakkingen

Artikel

11

Artikel

12

Het is verboden stoffen, preparaten of andere producten in een verpakking in Nederland aan een ander ter beschikking te stellen, indien de verpakking niet voldoet aan de eisen die zijn gesteld in bijlage III.

Artikel

13

§

6

Slotbepalingen

Artikel

14

Deze regeling is niet van toepassing, voor zover uit een andere wettelijke regeling die strekt ter uitvoering van een voor Nederland verbindend verdrag of een voor Nederland verbindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie, blijkt dat niet aan de verplichtingen van deze regeling kan worden voldaan.

Artikel

15

Artikel

15a

Deze regeling berust op de artikelen 10.15, 10.16, 10.17, 10.29, 10.61 juncto 10.21, derde lid, 10.64, tweede lid, en 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer.

Artikel

16

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verpakking en verpakkingsafval.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, M. deBoer

Bijlage

I

Gegevens

De volgende gegevens worden overeenkomstig artikel 8, tweede lid, onderdeel c, overgelegd:

 • Hoeveelheden in Nederland op de markt gebrachte verpakkingen, als totaal en opgesplitst naar verpakkingsmaterialen;

 • Hoeveelheden vrijkomend verpakkingsafval, de hoeveelheid verpakkingen die als materiaal wordt hergebruikt en de hoeveelheid nuttig toegepaste verpakkingen, als totaal en opgesplitst naar verpakkingsmaterialen.

Bijlage

II

Identificatiesysteem van de aard van het verpakkingsmateriaal

Onderdeel 1 Cijfercodes en afkortingen voor kunststoffen

Materiaal

Afkorting

Cijfercode

Polyetheentereftalaat

1

PET

Polyetheen met

hoge dichtheid

HDPE

2

Polyvinylchloride

PVC

3

Polyetheen met

lage dichtheid

LDPE

4

Polypropeen

PP

5

Polystyreen

PS

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7

18

19

Onderdeel II Cijfercodes en afkortingen voor papier en karton

Materiaal

Afkorting

Cijfercode

Golfkarton

PAP

20

Ander karton

PAP

21

Papier

PAP

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Onderdeel III Cijfercodes en afkortingen voor metalen

Materiaal

Afkorting

Cijfercode

Staal

FE

40

Aluminium

ALU

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Onderdeel IV Cijfercodes en afkortingen voor houtsoorten

Materiaal

Afkorting

Cijfercode

Hout

FOR

50

Kurk

FOR

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Onderdeel V Cijfercodes en afkortingen voor textielsoorten

Materiaal

Afkorting

Cijfercode

Katoen

TEX

60

Jute

TEX

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Onderdeel VI Cijfercodes en afkortingen voor glas

Materiaal

Afkorting

Cijfercode

Kleurloos geblazen

glas

GL

70

Groen glas

GL

71

Bruin glas

GL

72

73

74

75

76

77

78

79

Onderdeel VII Cijfercodes en afkortingen voor composieten

Composiet is een verpakking bestaand uit verschillende materialen die niet met de hand kunnen worden gescheiden, en waarbij geen enkel component meer dan een bepaald gewichtsprocent vertegenwoordigt, die voor 31 december 1997 wordt vastgesteld volgens de in artikel 21 van Richtlijn 94/62/EG neergelegde procedure. Potentiële uitzonderingen voor sommige materialen kunnen vastgesteld worden volgens dezelfde procedure.

Materiaal

Cijfercode

Papier en karton/

diverse metalen

80

Papier en karton/kunststof

81

Papier en karton/aluminium

82

Papier en karton/blik

83

Papier en karton/kunststof/

aluminium

84

Papier en karton/kunststof/

aluminium/blik

85

86

87

88

89

Kunststof/aluminium

90

Kunststof/blik

91

Kunststof/diverse metalen

92

93

94

95

Glas/kunststof

96

Glas/aluminium

97

Glas/blik

98

Glas/diverse metalen

99

Bijlage

III

Essentiële eisen betreffende de samenstelling, het producthergebruik en de nuttige toepassing van verpakkingen, als bedoeld in artikel 12

1

Eisen betreffende de vervaardiging en de samenstelling van verpakkingen

 • Verpakkingen worden zodanig vervaardigd dat volume en gewicht van de verpakkingen worden beperkt tot de minimale hoeveelheid die nodig is om het vereiste niveau van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid voor de verpakte stoffen, preparaten of andere producten en voor de consument te handhaven.

 • Verpakkingen worden zodanig ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht dat hergebruik of nuttige toepassing mogelijk is en dat het milieu-effect bij het verwijderen van verpakkingen of reststoffen van afvalverwij- deringsinrichtingen zoveel mogelijk wordt beperkt.

 • Verpakkingen worden zodanig vervaardigd dat de aanwezigheid van schadelijke en andere gevaarlijke stoffen en materialen in verpakkingen tot een minimum wordt beperkt in emissies, as of percolaat, wanneer verpakkingen of reststoffen van de verwijdering van verpakkingen verbrand of gestort worden.

2

Eisen betreffende het producthergebruik van verpakkingen

Aan de volgende eisen wordt gelijktijdig voldaan

 • de fysieke eigenschappen en kenmerken van de verpakkingen maken onder normaal te verwachten gebruiksvoorwaarden verscheidene omlopen mogelijk;

 • verpakkingen kunnen worden verwerkt in overeenstemming met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor de arbeidskrachten;

 • er wordt voldaan aan de specifieke eisen ten aanzien van nuttig toepasbare verpakkingen wanneer de verpakkingen niet langer worden gebruikt en derhalve afval zijn geworden.

3

Eisen betreffende de nuttige toepassing van verpakkingen

 • a.

  Nuttige toepassing in de vorm van hergebruik van materialen

  Verpakkingen worden zodanig vervaardigd dat een bepaald gewichtspercentage van de gebruikte materialen opnieuw kan worden toegevoegd aan het productieproces van verhandelbare producten, met inachtneming van de in de Europese Gemeenschap geldende regels. Dit percentage kan variëren naar gelang het soort materiaal waaruit de verpakkingen bestaan.

 • b.

  Nuttige toepassing in de vorm van energieterugwinning

  Verpakkingsafval dat wordt verwerkt met het oog op energieterugwinning, heeft met het oog op een optimale nuttige toepassing op zijn minst een zekere calorische onderwaarde.

 • c.

  Nuttige toepassing in de vorm van compostering

  Verpakkingsafval dat wordt verwerkt met het oog op compostering is zodanig biologisch afbreekbaar dat het de gescheiden inzameling en het composteringsproces of de composteringsactiviteit waarin het wordt ingebracht niet hindert.

 • d.

  Biologisch afbreekbare verpakkingen

  Biologisch afbreekbare verpakkingen zijn zodanig fysisch, chemisch, thermisch of biologisch afbreekbaar dat het grootste deel van de resulterende compost uiteindelijk uiteenvalt in kooldioxide, biomassa en water.

Bijlage

IV

Voorwaarden als bedoeld in artikel 13, vijfde lid,:

 • a.

  De kunststofkratten en kunststofpaletten zijn vervaardigd in het kader van een gecontroleerd materiaalhergebruikproces waarin het hergebruikte materiaal uitsluitend afkomstig is van andere kunststofkratten en kunststofpaletten en waarin slechts zoveel extern materiaal wordt toegevoegd als technisch noodzakelijk is, met een maximum van 20 gewichtsprocent. Geretourneerde eenheden die niet langer voor producthergebruik in aanmerking komen, worden behandeld in overeenstemming met voorwaarde e van deze bijlage.

 • b.

  Lood, cadmium, kwik en zeswaardig chroom worden niet doelbewust gebruikt als elementen bij de productie van kunststofkratten en kunststofpaletten. De incidentele aanwezigheid van deze stoffen is toegestaan.

 • c.

  De concentraties in de kunststofkratten en kunststofpaletten overschrijden de in artikel 13, eerste tot en met derde lid, vastgelegde grenswaarden slechts als gevolg van de toevoeging van als materiaal hergebruikte materialen.

 • d.

  De kunststofkratten en kunststofpaletten worden opgenomen in een gecontroleerd distributie- en hergebruiksysteem dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Nieuwe kunststofkratten en kunststofpaletten die lood, cadmium, kwik of zeswaardig chroom bevatten, worden op een permanente en zichtbare wijze gemerkt.

  • Degenen die de kunststofkratten en kunststofpaletten produceren, voeren een inventarisatie- en registratiesysteem in dat een methode voor de controle van de wettelijke en financiële verplichtingen omvat, waarmee kan worden aangetoond dat aan de eisen van deze bijlage wordt voldaan. Dit inventarisatie en registratiesysteem toont onder meer aan dat de retourpercentages, dat wil zeggen de percentages van de herbruikbare eenheden die na gebruik niet uit de kringloop verdwijnen, maar naar de producent, verpakker/vuller of zijn gevolmachtigde terugkeren, worden gehaald. Deze retourpercentages zijn in geen geval lager dan 90% van de levensduur van de kunststofkratten of kunststofpaletten. In dit systeem wordt rekening gehouden met alle herbruikbare eenheden die in de kringloop worden opgenomen of eruit verdwijnen.

  • Door of vanwege de producent wordt jaarlijks een schriftelijke verklaring van overeenstemming opgesteld, alsmede een jaarverslag waarin wordt aangetoond hoe aan deze bijlage is voldaan. Eventuele wijzigingen van het systeem of van de gevolmachtigden worden hierin vermeld.

  • Door of vanwege de producent wordt de onder 3 genoemde documentatie ten minste vier jaar ten behoeve van inspectiedoeleinden ter beschikking gehouden.

  • Indien noch de producent noch zijn gevolmachtigde in de Europese Gemeenschap is gevestigd, berust de verplichting de technische documentatie ter beschikking te houden bij degene die het product in Nederland op de markt brengt.

 • e.

  Alle geretourneerde eenheden die niet langer voor producthergebruik in aanmerking komen, worden verwijderd via een proces waarvoor ingevolge de Wet milieubeheer een vergunning is verleend, hetzij als materiaal hergebruikt via een proces waarin het als materiaal hergebruikte materiaal bestaat uit kunststofkratten of kunststofpaletten en waarin slechts zoveel extern materiaal wordt toegevoegd als technisch noodzakelijk is, met een maximum van 20 gewichtsprocent.

Bijlage

V

Voorwaarden als bedoeld in artikel 13, zevende lid:

 • a.

  Lood, cadmium, kwik en zeswaardig chroom worden niet doelbewust gebruikt bij de productie van glazen verpakkingen.

 • b.

  De concentraties in de glazen verpakking overschrijden de in artikel 13, eerste lid, vastgelegde grenswaarden slechts als gevolg van de toevoeging van als materiaal hergebruikte materialen.

 • c.

  Indien de gemiddelde concentraties bij twaalf opeenvolgende maandelijkse controles, uitgevoerd bij de productie van elke individuele glasoven die representatief is voor een normale en geregelde productieactiviteit, hoger ligt dan een concentratie van 200 ppm, wordt door of vanwege de fabrikant of door degene die de verpakking in de Europese Gemeenschap in de handel brengt, een verslag ingediend bij Onze Minister. Het verslag bevat tenminste gegevens omtrent:

  • 1º.

   de gemeten waarden;

  • 2º.

   een beschrijving van de gebruikte meetmethoden;

  • 3º.

   de vermoedelijke bronnen van de te hoge concentraties;

  • 4º.

   een gedetailleerde omschrijving van de maatregelen die zijn genomen om de concentraties te doen afnemen.

 • d.

  Indien noch de producent noch zijn gevolmachtigde in de Europese Gemeenschap is gevestigd, berust de verplichting een verslag in te dienen bij degene die het product in Nederland aan een ander ter beschikking stelt.

 • e.

  Op verzoek worden de meetresultaten van de productielocaties en de gebruikte meetmethoden te allen tijde ter beschikking gesteld aan Onze Minister.