Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 1997

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet en artikel IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

Besluit:

Artikel

3

Verhoging tegemoetkoming op grond van TOG

Artikel 6 van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen, wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

    In het eerste lid wordt de zinsnede ’f 375,‐ per kalenderkwartaal’ vervangen door: f 377,29 per kalenderkwartaal.

  • 2.

    In het tweede lid wordt de zinsnede ’f 250,‐ per kalenderkwartaal’ vervangen door: f 251,53 per kalenderkwartaal.

Artikel

4

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en zij werkt terug tot en met 1 juli 1997.

Artikel

5

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 1997.

’s-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd,
F.H.G. de Grave

Bijlage

AKW-bedragen per 1-7-97

I

kinderen geboren voor 2 oktober 1994

0 t/m 5 jr

6 t/m 11 jr

18 t/m 24 jr

12 t/m 17 jr

gezinnen met

1 kind

301,33

430,47

559,61

2 kinderen

348,59

497,98

647,37

3 kinderen

364,34

520,48

676,62

4 kinderen

396,73

566,76

736,79

5 kinderen

416,17

594,53

772,89

6 kinderen

429,13

613,04

796,95

7 kinderen

438,39

626,27

814,15

8 kinderen

455,16

650,23

845,30

9 kinderen

468,20

668,86

869,52

10 kinderen

478,64

683,77

888,90

II

kinderen geboren na 1 oktober 1994 en voor 1 januari 1995 en kinderen die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden

0 t/m 5 jr

6 t/m 11 jr

18 t/m 24 jr

12 t/m 17 jr

gezinnen met

1 kind

301,33

365,90

430,47

2 kinderen

348,59

423,28

497,98

3 kinderen

364,34

442,41

520,48

4 kinderen

396,73

481,75

566,76

5 kinderen

416,17

505,35

594,53

6 kinderen

429,13

521,08

613,04

7 kinderen

438,39

532,33

626,27

8 kinderen

455,16

552,70

650,23

9 kinderen

468,20

568,53

668,86

10 kinderen

478,64

581,20

683,77

III

Kinderen geboren op of na 1 januari 1995

0 t/m 5 jr

6 t/m 11 jr

18 t/m 24 jr

12 t/m 17 jr

gezinnen met

1 of meer kinderen

301,33

365,90

430,47