Besluit adviescommissie arbeidsvoorwaardenoverleg gesubsidieerde sectoren Cultuur

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
in overeenstemming met de werkgeversorganisaties:
  • Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken (WOB)

  • Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen (VNT)

  • Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea (VRM)

  • Contactorgaan van Nederlandse Orkesten (CNO)

  • Vereniging voor Kunstzinnige Vorming (VKV)

  • Directieoverleg Dansgezelschappen (DOD)

  • Vereniging van Werkgevers Amateurkunst (VWA),

Overwegende dat het wenselijk is een commissie in te stellen die adviseert inzake geschillen die zich voordoen in het overleg over de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de sectoren op het terrein van de cultuur;

Besluit:

Begripsomschrijving

Artikel

1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

a.
De Minister:

de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen.

b.
Werkgeversorganisatie:

werkgeversorganisaties die betrokken zijn bij het arbeidskostenoverlegmodel

c.
De zeven werkgeversorganisaties:

WOB, CNO, VNT, DOD, VKV, VRM en VWA

d.
Cultuuroverleg:

het overleg tussen de Minister en de werkgeversorganisaties, al dan niet gezamenlijk, over de overheidsbijdrage in de arbeidskostenont-wikkeling.

Taak en samenstelling van de commissie

Artikel

2

Er is een commissie die tot taak heeft te adviseren in geschillen die zich voordoen in het overleg tussen de Minister en de werkgeversorganisaties met betrekking tot de vaststelling van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de sectoren op het terrein van de Cultuur.

Artikel

3

Secretariaat

Artikel

4

Het secretariaat van de commissie berust bij de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel te ’s-Gravenhage.

Werkwijze

Artikel

5

Artikel

6

De Commissie stelt een reglement omtrent haar werkwijze vast. Het reglement wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel

7

De leden van de commissie ontvangen een vacatiegeld danwel vaste beloning, alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfkosten volgens de regeling voor dienstreizen die gelden voor rijksambtenaren.

Kennisgeving en reflectiepriode

Artikel

8

Adviesaanvraag

Artikel

9

Inhoud van het advies

Artikel

10

Artikel

11

Wanneer het geschil een onderwerp betreft dat meerdere werkgeversorganisaties aangaat, worden de standpunten van deze werkgeversorganisaties bij het advies betrokken.

Artikel

12

Het advies wordt gedagtekend en ondertekend door de voorzitter van de Commissie en de secretaris.

Artikel

13

De voorzitter van de Commissie draagt ervoor zorg dat het advies binnen vier weken nadat de adviesaanvraag is ontvangen aan degenen die direct betrokken zijn bij het geschil ter kennis wordt gebracht.

Artikel

14

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1997.

Artikel

15

Dit besluit wordt aangehaald als ’Besluit adviescommissie arbeidsvoorwaardenoverleg gesubsidieerde sectoren Cultuur’.

Dit besluit en de toelichting daarop zullen in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Dit besluit zal worden toegezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De Minister voornoemd, J.M.M.Ritzen