Correctieregeling Hogescholen Haarlem en Tilburg

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Gelet op artikel 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

De artikelen 7, 9 en 10 van de Regeling nieuwe taken en docenten 1997 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel

4

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel

5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, dr. ir. J.M.M. Ritzen