Regeling voorlopig ademonderzoek

De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 2 van het Besluit alcoholonderzoeken;

Besluit:

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

het NFI: het Nederlands Forensisch Instituut.

Artikel

2

Artikel

3

Na de inwerkingtreding van deze regeling berusten krachtens de Regeling voorlopig ademonderzoek (Stcrt. 1987, 187) vastgestelde besluiten op deze regeling.

Artikel

4

De Regeling voorlopig ademonderzoek (Stcrt. 1987, 187) wordt ingetrokken.

Artikel

5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel

6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voorlopig ademonderzoek.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage,
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager.