Besluit van 5 juli 1997, houdende vaststelling van bepalingen met betrekking tot de verstrekking van scheepvaartgegevens voor statistische doeleinden (Besluit statistische gegevens scheepvaartverkeer)

Besluit statistische gegevens scheepvaartverkeer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 januari 1997, nr. DGSM/S/J 97000275, Directoraat Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken;
Gelet op richtlijn nr. 95/64/EG van de Raad van 8 december 1995, betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen (PbEG L 320), en de artikelen 17 en 31, tiende lid, van de Scheepvaartverkeerswet;
De Raad van State gehoord (advies van 2 april 1997, Nr. W09.97.0029.);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 juni 1997, nr. DGG/J-97005241 Directoraat-Generaal Goederenvervoer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

2

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Een wijziging van de richtlijn genoemd in artikel 5, eerste lid, gaat voor de toepassing van dit besluit gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel

8

Het Besluit statistische gegevens Scheepvaartverkeerswet wordt ingetrokken.

Artikel

9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel

10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit statistische gegevens scheepvaartverkeer.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat, A. Jorritsma-Lebbink
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager