Besluit van 5 juli 1997 tot vervanging van de Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen

Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 19 november 1996, nr. AB96/U1390, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, gedaan mede namens Onze Ministers van Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen alsmede de Staatssecretaris van Defensie;
De Raad van State gehoord (advies van 17 februari 1997, nr.WO4.96 0057);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 19 juni 1997, nr. AB97/233, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, uitgebracht mede namens Onze Ministers van Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen alsmede de Staatssecretaris van Defensie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL

I

(DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RIJKSPERSONEEL)

Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel.

ARTIKEL

II

(DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING POLITIEPERSONEEL)

Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening politiepersoneel.

ARTIKEL

III

(DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RECHTERLIJKE AMBTENAREN)

Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening rechterlijke ambtenaren.

ARTIKEL

IV

(DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING ONDERWIJS EN ONDERWIJSPERSONEEL)

Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderwijspersoneel.

ARTIKEL

V

(DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING DEFENSIEPERSONEEL)

Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel.

ARTIKEL

VI

De Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel wordt ingetrokken.

ARTIKEL

VII

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken, H. F. Dijkstal
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, J. M. M. Ritzen
De Staatssecretaris van Defensie, J. C. Gmelich Meijling
De Minister van Justitie a.i., H. F. Dijkstal