Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 juli 1997, houdende vaststelling van het de aanvraagperiode en de investeringslijst in het kader van paragraaf 2 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht

Besluit openstelling Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (primaire landbouw)

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op de artikelen 1.3, 6.5, tweede lid, 6.6, eerste lid, 7.1, eerste lid, 7.1, tweede lid, onderdeel d, en 7.3 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht;

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Het referentie-inkomen, bedoeld in artikel 6.5, tweede lid, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht, bedraagt f 57.000,-.

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J.J. vanAartsen

BIJLAGE

investeringslijst als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van dit besluit

LIJST I: INVESTERINGEN TER BESCHERMING EN VERBETERING VAN HET MILIEU EN DE DAARBIJ BEHORENDE NORMBEDRAGEN (EXCL. BTW) (artikel 2.1, onderdeel h van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht)

A Investeringen gericht op vermindering van ammoniak-stankemissie

A 11:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 93.03.001; Mestschuif met gecoate keldervloer in een biggenopfokstal.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit stallen door met een schuif (tandheugel- of getrokken systeem) de mest over een gladde vlakke vloer onder de rooster de stal uit te schuiven

Bestaande uit:

Schuif, aandrijfmechanisme, vloeren, een ondiepe put onder de roosters, mestafvoersysteem.

Normbedrag:

f 500,- per m² vloeroppervlakte stal.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 12:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 93.03.002; Mestdroogsysteem voor pluimveemest bij vleeskuikens.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit stallen door het drogen van mest, waarbij stallucht met behulp van een ventilator van onderaf door de strooisellaag geleid wordt.

Bestaande uit:

Constructie van zwevende vloer met ondersteuning en oplierinstallatie, strooiselmat en ventilatoren.

Normbedrag:

f 8,50 per vleeskuiken.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 13:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 93.03.003; Mestschuif met gecoate hellende vloer en giergoot in loopstal.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit stallen door:

– het frequent verwijderen van mest en urine van de vloer en

– het bepalen van een maximumloopruimte per melkkoe.

Bestaande uit:

a: Bij nieuwbouw: epoxymortelvloer van ten hoogste 3 m² per melkkoe; giergoot en afstortgoot met waterslot; een spoelschuif of een vaste spoelleiding; of

b: Bij renovatie: prefab kelderdak met giergoot en epoxymortelvloer van ten hoogste 3 m² per melkkoe; reconstructie van de stalinrichting zodat de loopruimte tot 3 m² per melkkoe wordt beperkt: afstort met waterslot en terugloopsysteem naar bestaande kelder; een spoelschuif of een vaste spoelleiding.

Normbedrag:

a: f 400,- per melkkoe;

b: f 1.000,- per melkkoe.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 14:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 93.06.010; Mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof bij vleesvarkens.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit vleesvarkensstallen door de vaste mest en de urine op te vangen in aangezuurde mestvloeistof die aanwezig is in het mestkanaal.

Bestaande uit:

Een zuurbestendig mestkanaal en een spoelsysteem.

Normbedrag:

f 75.000,- per installatie + f 75,- per vleesvarkensplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 15:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 93.06.007; Mestbandbatterij met afvoer naar een gesloten put (dagontmesting) bij legkippen en opfokhennen.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie door directe afvoer van mest naar een gesloten opslag.

Bestaande uit:

Banden, rollen, aandrijving van de rollen.

Normbedrag:

f 4,- per stuks pluimvee.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 16:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 93.06.008; Mestbandbatterij met geforceerde mestdroging bij legkippen en opfokhennen.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie door het drogen van de mest door verhitting.

Bestaande uit:

Mestbanden (inclusief aandrijving en ondersteuning), warmtewisselaar(s) of luchtmengkasten, eventueel met verwarmingsinstallatie voor het opwarmen van de drooglucht, beluchtingsbuizen (eventueel met waaiers en de aandrijving daarvan).

Normbedrag:

f 6,50 per stuks pluimvee.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 17:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 93.11.011; Mestopvang in beluchte mest en vervanging hiervan via een rioleringssysteem in vleesvarkensstallen.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie door de verse mest op te vangen in een vloeistoflaag van beluchte mest van ca. 10 cm., waarbij het mengsel dagelijks d.m.v. een rioleringssysteem uit de stal wordt verwijderd.

Bestaande uit:

Een mestkanaal en een behandelingssysteem voor het mengsel verse mest/beluchte mest.

Normbedrag:

f 100.000,- per bedrijf + f 100,- per vleesvarkensplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 18:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 93.11.012; Spoelgotensysteem met dunne mest bij kraamzeugen.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit stallen door de verse mest op te vangen in een gotensysteem onder de roosters en deze mest twee keer per dag met de dunne mestfractie uit de stal te spoelen.

Bestaande uit:

Een het gehele roosteroppervlak omvattend gotensysteem inclusief afsluiters, bezinkput met pompen.

Normbedrag:

f 900,- per kraamzeugenplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 19:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 94.02.013; Mest- en urineopvangsysteem met regelmatige afvoer naar een afgesloten mestopslag voor nertsen.

Bestemd voor:

De beperking van NH3-emissie door het opvangen van mest en urine in mestgoten onder de kooien en het twee maal per dag afvoeren van deze mest en urine naar een gesloten mestopslag.

Bestaande uit:

Mestgoten en schuif.

Normbedrag:

f 50,- per fokteef.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 20:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 94.02.014; Kunststofschijnvloer met schuif onder de roosters voor kraamzeugen (met biggen).

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit stallen door het frequent en restloos verwijderen van mest uit de kraamstal met behulp van een mestschuif.

Bestaande uit:

Een gladde kunststofbak onder de roosters, een goot voor afvoer van de gier, een R&R mestschuif en de afvoer naar de gesloten mestopslag.

Normbedrag:

f 1.500,- per kraamzeugenplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 21:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 94.04.016; Geperforeerde vloer met strooiseldroging voor vleeskuikens.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit stallen door het drogen van mest door middel van een continue doorvoer van lucht door een geperforeerde vloer, voorzien van een laag strooisel, waarop de vleeskuikens zich bevinden en waarop zij hun mest deponeren.

Bestaande uit:

Een loopvloer bestaande uit prefab-betonplaten met daarin geperforeerde roestvast stalen of kunststof strips of uit betonnen balkjes met daartussen geperforeerde strips, alsmede een onderliggende ruimte als beluchtingsruimte en ventilatoren.

Normbedrag:

f 6,- per vleeskuiken.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 22:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 94.04.018; Mestschuif met gecoate keldervloer in een kraamzeugenstal met biggen tot spenen.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit stallen door het frequent en restloos verwijderen van mest uit de kraamstal met behulp van een mestschuif.

Bestaande uit:

Een ondiepe put onder de roosters, mestschuif, vlak afgewerkte vloer met daarop aangebracht een waterafstotende epoxyhars coating.

Normbedrag:

f 500,- per m² vloeroppervlakte stal.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 23:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 94.06.019; Mestschuif met gecoate, hellende keldervloer en giergoot in een kraamzeugenstal met biggen tot spenen.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit stallen door het frequent en restloos verwijderen van mest uit de kraamstal met behulp van een mestschuif.

Bestaande uit:

Schuif, aandrijfmechanisme, vloer met vloercoating, een ondiepe put onder de roosters en een mestafvoersysteem.

Normbedrag:

f 1.200,- per kraamzeugenplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 24:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 94.06.021; Spoelgotensysteem met dunne mest bij gespeende biggen.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit stallen door de verse mest op te vangen in een gotensysteem onder de roosters en deze mest twee keer per dag met de dunne mestfractie uit de stal te spoelen.

Bestaande uit:

Goten van glad materiaal onder het gehele roosteroppervlak, afsluiters, verzamelpunt(en) en afvoerleidingen.

Normbedrag:

f 55,- per biggenplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 25:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 94.06.022; Mestgoot met ontmestingssysteem in kraamzeugenstal met biggen tot spenen.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit stallen door de mest op te vangen in een mestgoot onder de roosters en deze mest éénmaal per twee dagen uit de stal te verwijderen naar een rioleringssysteem.

Bestaande uit:

Schuine plaat (vervaardigd van glad materiaal), afsluiters en aan- en afvoerleidingen.

Normbedrag:

f 550,- per kraamzeugenplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 26:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 94.02.015; Mestschuif en sproei-installatie op hellende prefabbetonnen vloer, voorzien van gierafvoer, in een loopstal voor melkvee.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit stallen door:

– het frequent verwijderen van mest en urine van de vloer in combinatie met het besproeien van de vloer, en

– het bepalen van de maximumloopruimte per melkkoe.

Bestaande uit:

Geprefabriceerde kelderdekplaten met spleet, giergoot en afstortgoot met waterslot, een spoelschuif of vaste spoelleiding.

Normbedrag:

f 1.000,- per melkkoe.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 27:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 95.04.023: Koeldeksysteem in vleesvarkensstallen.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie door de laag mest bovenin het mestkanaal te koelen met behulp van drijvende koelelementen.

Bestaande uit:

Zuig-, pers- en afvoerleiding, pompen, sensoren en regelapparatuur, zelfdrijvende koelelementen, afsluiters en metalen roosters.

Normbedrag:

f 95,- per vleesvarkensplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 28:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 95.02.025; Mestopvang in NH₃-arme vloeistof (met behulp van formaldehyde oplossing) in vleesvarkensstallen.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit stallen door het emitterend mestoppervlak te beperken tot maximaal 0,45 m² per vleesvarkensplaats en de mest op te vangen in een formaldehyde oplossing waarbij het mengsel regelmatig middels een rioleringssysteem uit het mestkanaal wordt verwijderd. De mestkanalen worden voorzien van een metalen roostervloer.

Bestaande uit:

Aan- en afvoerleidingen, scheidingsinstallatie, opvangput voor mest, bezinkput, doseerunit voor formaldehydeoplossing met voorraadtank, sensoren, afsluiters, regelunit en metalen roosters.

Normbedrag:

f 200,- per vleesvarkensplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 29:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 95.06.026; Compactbatterij met afvoer naar een gesloten mestopslag (tweemaal per dag afvoer) voor legkippen en opfokhennen.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit stallen door tweemaal per dag de natte mest uit de stal te verwijderen.

Bestaande uit:

Platen onder de batterijkooien, schuiven, pulsteller en mestbanden.

Normbedrag:

f 4,- per stuks pluimvee.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 30:

Milieu-onderdeel van Groen Labelstalsysteem hoofdnummer BB 95.02.027; Smalle mestkanalen of rioleringssysteem met metalen driekantroostervloer voor guste- en dragende zeugen.

Doel:

De vermindering van de NH3- emissie door uitsluitend het vloergedeelte te onderkelderen waar de zeugen mesten en dit mestkanaal te voorzien van metalen driekantroosters.

Bestaande uit:

Mestkanaal of rioleringssysteem met max. emitterend mestoppervlakte van 0,40 m²/zeugenplaats, metalen driekantroosters met mestspleet.

Normbedrag:

f 125,- per guste- en dragende zeugenplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 31:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 95.06.028; Mestgoot met combinatierooster en frequente ontmesting voor guste en dragende zeugen.

Bestemd voor:

De vermindering van de NH3-emissie door de mest op te vangen in een mestgoot onder de roosters en deze mest d.m.v. een rioleringssysteem frequent uit de stal te verwijderen.

Bestaande uit:

Schuine plaat (vervaardigd van glad materiaal), afsluiters, aan- en afvoerleidingen en een combinatierooster.

Normbedrag:

f 325,- per guste en dragende zeugenplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 32:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 95.10.029; Mestopvang in water in combinatie met metalen driekantrooster voor vleesvarkens.

Bestemd voor:

De vermindering van de NH3-emissie uit stallen door de mestkanalen te voorzien van een metalen driekantrooster en het emitterend oppervlak te beperken tot maximaal 0,45 m² per vleesvarkensplaats. De mest wordt opgevangen in water en de verdunde mest wordt d.m.v. een rioleringssysteem regelmatig uit het mestkanaal afgevoerd.

Bestaande uit:

Aan- en afvoerleidingen, opvangput voor verdunde mest, sensoren, afsluiters, regelunit en metalen driekantroosters.

Normbedrag:

f 200,- per vleesvarkensplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 33:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 95.10.030; Spoelgotensysteem met dunne mest voor guste en dragende zeugen.

Bestemd voor:

De vermindering van de NH3-emissie door de verse mest op te vangen in een gotensysteem onder de roosters en deze tweemaal per dag met de dunne fractie uit de stal te spoelen.

Bestaande uit:

Goten van glad materiaal onder het gehele roosteroppervlak, afsluiters, verzamelpunt(en) en afvoerleidingen.

Normbedrag:

f 325,- per guste en dragende zeugenplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 34:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 95.12.031; Mestgoot met schuine wand en ontmestingssysteem bij gespeende biggen.

Bestemd voor:

De vermindering van de NH3-emissie door de verkleining van het mestoppervlak, verdunning van de mest en door regelmatige mestafvoer.

Bestaande uit:

Schuine plaat (vervaardigd van glad materiaal), niveauschakelaars, afsluiters, aan- en afvoerleidingen.

Normbedrag:

f 50,- per biggenplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 35:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 95.12.032; Ondiepe kelders met water- en mestkanaal voor kraamzeugen.

Bestemd voor:

De vermindering van de NH3-emissie door de ondiepe mestkelders onder de roosters d.m.v. een muurtje te splitsen in een waterkanaal en een mestkanaal onder de achterzijde van de zeug.

Bestaande uit:

Scheidingsmuurtjes, niveauschakelaar en aanvoerleidingen.

Normbedrag:

f 200,- per kraamzeugenplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 36:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 96.03.033; Ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal voor gespeende biggen.

Bestemd voor:

De vermindering van de NH3-emissie door verkleining van het mestoppervlak, middels een smal waterkanaal aan de voorzijde en een breed mestkanaal aan de achterzijde van het hok. Beide kanalen zijn afgedekt met een metalen driekantroostervloer.

Bestaande uit:

Mestkanaal (max. 0,13 m²/biggenplaats), waterkanaal (min. 0,3 m breed), metalen driekantroosters en afsluiters.

Normbedrag:

f 25,- per biggenplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 37:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 96.04.035; Koeldeksysteem (200% koeloppervlak) voor vleesvarkens.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit stallen door de laag mest bovenin het mestkanaal te koelen met behulp van drijvende koelelementen.

Bestaande uit:

Zuig-, pers- en afvoerleiding, pompen, sensoren en regelapparatuur, zelfdrijvende koelelementen, afsluiters en metalen roosters.

Normbedrag:

f 20.000,- + f 140,- per m² koelelement.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 38:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 96.04.036; Mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof voor guste en dragende zeugen.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit stallen door verse mest en urine op te vangen in aangezuurde vloeistof die aanwezig is in het mestkanaal. Dit mengsel wordt regelmatig vervangen. De oude mestvloeistof wordt van mestdeeltjes ontdaan en op pH ≤ 6,0 gebracht, waarna het kan worden hergebruikt.

Bestaande uit:

Aan- en afvoerleidingen, afsluiters, spoelgoten, pompen, aanzuurinstallatie, zuuropslag, pH-meting, besturings- en controle-apparatuur.

Normbedrag:

f 200,- per guste en dragende zeugenplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 39:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 96.04.037; Mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof voor kraamzeugen (incl. biggen tot spenen).

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit stallen door verse mest en urine op te vangen in aangezuurde vloeistof die aanwezig is in het mestkanaal.

Bestaande uit:

Aan- en afvoerleidingen, afsluiters, spoelgoten, pompen, aanzuurinstallatie, zuuropslag, pH-meting, besturings- en controle-apparatuur.

Normbedrag:

f 700,- per kraamzeugenplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 40:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB 96.04.038; Mestopvang in- en spoelen met aangezuurde vloeistof voor gespeende biggen.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit stallen (met geheel of gedeeltelijk roostervloer) door verse mest en urine op te vangen in aangezuurde vloeistof die aanwezig is in het mestkanaal.

Bestaande uit:

Aan- en afvoerleidingen, afsluiters, spoelgoten, pompen, aanzuurinstallatie, zuuropslag, pH-meting, besturings- en controle-apparatuur.

Normbedrag:

f 90,- per biggenplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 42:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB.96.06.040; Gescheiden afvoer van mest en urine van gespeende biggen door middel van een hellende mestband.

Bestemd voor:

De beperking van NH3-emissie door de mest en urine op te vangen op een mestband die zich onder de roostervloer bevindt.

Bestaande uit:

Mestbandinstallatie met schraper, besturingskast.

Normbedrag:

f 15,- per biggenplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 43:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB.96.10.042; Biologisch luchtwassysteem voor biggen, kraamzeugen, guste en dragende zeugen, vleesvarkens, opfokzeugen en beren.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-uitstoot door de ventilatielucht te behandelen in een biologisch luchtwassysteem.

Bestaande uit:

Biologisch luchtwassysteem; omkasting gevuld met kunststofdragermateriaal, sproeiers, dimister, pompen, minimaal 2 ventilatoren, stofafvang, diverse aansluitingen, toe- en afvoerleidingen.

Normbedrag:

f 25,- per biggenplaats;

f 250,- per kraamzeugenplaats;

f 150,- per guste en dragende zeugenplaats;

f 80,- per vleesvarkens- of opfokzeugenplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 44:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB.96.10.043; Chemisch luchtwassysteem voor biggen, kraamzeugen, guste en dragende zeugen, vleesvarkens, opfokzeugen en beren.

Bestemd voor:

Beperking van de NH3-emissie door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch luchtwassysteem.

Bestaande uit:

Kolom met vulmateriaal, zuurinstallatie, pompen, ventilator, besturingskast.

Normbedrag:

f 40,- per biggenplaats;

f 375,- per kraamzeugenplaats;

f 225,- per guste en dragende zeugenplaats;

f 120,-,- per vleesvarkens- of opfokzeugenplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 45:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB.97.01.051; Koeldeksysteem (150% koeloppervlak) voor kraamzeugen (incl. biggen tot spenen).

Bestemd voor:

Beperking van de NH3-emissie door de laag mest bovenin het mestkanaal te koelen met behulp van drijvende koelelementen. Als koelvloeistof wordt opgepompt grondwater gebruikt.

Bestaande uit:

Zuig- pers- en afvoerleiding, pompen, sensoren en regelapparatuur, zelfdrijvende koelelementen, afsluiters en metalen roosters.

Normbedrag:

f 20.000,- + f 105,- per m² koelelement.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 46:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB.97.01.052; Koeldeksysteem (150% koeloppervlak) voor gespeende biggen.

Bestemd voor:

Beperking van de NH3-emissie door de laag mest bovenin het mestkanaal te koelen met behulp van drijvende koelelementen. Als koelvloeistof wordt opgepompt grondwater gebruikt.

Bestaande uit:

Zuig- pers- en afvoerleiding, pompen, sensoren en regelapparatuur, zelfdrijvende koelelementen, afsluiters en metalen roosters.

Normbedrag:

f 20.000,- + f 105,- per m² koelelement.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 47:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB.97.01.050; Volièrehuisvesting met mestbandbeluchting voor vleeskuikenouderdieren.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit stallen voor vleeskuikenouderdieren door de mest op de mestbanden te drogen met voorverwarmde lucht en de mest op de mestbanden minimaal éénmaal per week af te voeren uit de stal.

Bestaande uit:

Mestband, beluchtingsbuizen, evt. luchtmengkast.

Normbedrag:

f 25.- per ouderdier.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 48:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB.97.01.053; Volièrehuisvesting met mestband- en strooiselvloerbeluchting voor vleeskuikenouderdieren.

Bestemd voor:

De beperking van de NH3-emissie uit stallen voor vleeskuikenouderdieren door de mest op de mestbanden te drogen met voorverwarmde lucht en de mest op de mestbanden minimaal éénmaal per week af te voeren uit de stal. Bij dit systeem wordt ook het strooiselgedeelte belucht.

Bestaande uit:

Mestband, beluchting van mestband + strooisel, evt. luchtmengkast.

Normbedrag:

f 27,50 per ouderdier.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 49:

Milieuonderdeel van Groen-Labelstalsysteem hoofdnummer BB.97.03.054; Koeldeksysteem (115% koeloppervlak) voor guste en dragende zeugen.

Bestemd voor:

Beperking van de NH3-emissie door de laag mest bovenin het mestkanaal te koelen met behulp van drijvende koelelementen. Als koelvloeistof wordt opgepompt grondwater gebruikt.

Bestaande uit:

Zuig- pers- en afvoerleiding, pompen, sensoren en regelapparatuur, zelfdrijvende koelelementen, afsluiters en metalen roosters.

Normbedrag:

f 20.000,- + f 80,- per m² koelelement.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

A 50:

Milieu-onderdeel van Groen Labelstalsysteem hoofdnummer BB.97.05.055; Sleufvloersysteem met mestschuif voor rundveestallen.

Doel:

Verbetering van het loopgemak van koeien op een dichte vloer en tevens vermindering van NH3-emissie uit de stal.

Bestaande uit:

Geprefabriceerde gesloten kelderdekplaten met meerdere giergoten die evenwijdig aan de voergang lopen, tussen elk element voorzien van zelflossende gaten voor een snelle afvoer van de urine naar onderliggende kelder; inclusief bijbehorende mestschuif.

Normbedrag:

f 400,- per dierplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak

B Investeringen gericht op de beperking van het mineralengebruik

B 07:

Weeginrichting op trekkerhefinrichting.

Bestemd voor:

Het nauwkeurig bepalen van de aanwezige hoeveelheid kunstmest in de kunstmeststrooier.

Bestaande uit:

Een in de hefinrichting ingebouwde weegeenheid met afleeseenheid en snelkoppelstuk.

Normbedrag:

f 6.000,-.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak.

B 09:

Doseerunit voor vloeibare meststoffen.

Bestemd voor:

Het gelijktijdig met het zaaien, poten of planten, gedoseerd toedienen van vloeibare meststoffen in de grond, vlak bij het zaad, de knol of het plantje.

Bestaande uit:

Een geheel van hydromotor, hydraulische volume regelunit, tank, zuigslang, verdeelstuk, doseerslangen, injectiekouter.

Normbedrag:

t/m 8 rijen: f 2950,- + f 525,- per rij;

t/m 15 rijen: f 3500,- + f 525,- per rij.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak.

B 10:

Multifasenvoedering voor varkens en pluimvee.

Doel:

Vermindering van het mineralenverlies in de varkens- en pluimveehouderij door exacte afstemming van het nutriëntenaanbod op de voerbehoefte middels computergestuurde voedering (multifasenvoedering).

Bestaande uit:

De meerkosten van een computergestuurde voederinstallatie; een eenheid is: eventueel (aanpassing) voerprogrammatuur, (aanpassing) voerweger, voervijzel, voersilo met onderbak.

Normbedrag:

f 10.000,- per eenheid per bedrijf.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak

B 11:

Rijenbemestingsunit.

Bestemd voor:

Rijenbemesting in de teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond.

Bestaande uit:

Voorraadbak, mechanische of hydraulische aandrijving, strooiunit en verdeelmechanisme.

Normbedrag:

f 5.000,-.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak.

B 12

Doorzaaimachine voor klaverzaad.

Bestemd voor:

Het doorzaaien van klaverarm grasland op biologische landbouwbedrijven (aansluitbesluit Stichting Skal overleggen).

Bestaande uit:

Een doorzaaimachine voor klaverzaad (stripseeder).

Normbedrag:

f 25.000,- per machine.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak

C Investeringen gericht op de verbetering van de kwaliteit van de mest

C 09:

Rioolaansluiting voor veehouderijbedrijven.

Bestemd voor:

De directe afvoer van afvalwater uit stallen naar Riool Water Zuiverings Installatie of afvoer van kalvergier naar Kalvergier voorzuiveringsinstallaties.

Bestaande uit:

Aansluitkosten, inclusief de te overbruggen afstand van het bedrijf tot het punt waar de aansluiting op het riool tot stand komt, incl bezinktank.

Normbedrag:

f 20.000,- algemene aansluitkosten + f 40,- per meter afstand tussen het bedrijf en de aansluiting op het riool.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

C 10:

Voorzieningen voor het hergebruik van de afvalwaterstroom in de melkstal.

Bestemd voor:

Het geschikt maken van gebruikt reinigingswater voor hergebruik bij de reiniging van de melkinstallatie.

Bestaande uit:

Installatie voor de opvang van hoofdspoel- en/of naspoelwater, verwarmingselement en automatische besturing.

Normbedrag:

f 10.000,- per installatie.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak.

C 11:

Voorzieningen voor de reductie van de afvalwaterstroom in de melkstal.

Bestemd voor:

Het opnieuw gebruiken van hoofdspoel- en/of naspoelwater voor het schoonspuiten van de melkstal.

Bestaande uit:

Installatie voor het opvangen van reinigingsvloeistoffen voorzien van lagedruk-pompsysteem met slangen, sproeipistool voor het schoonspuiten van de melkstal.

Normbedrag:

f 4.000,- per installatie.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak.

C 12:

Omgekeerde osmose-installatie.

Bestemd voor:

Het scheiden van de dunne mestfractie van dierlijke mest in een dikke subfractie en loosbaar water.

Bestaande uit:

Osmose-installatie, eventueel voorfilter, (bezink)tank, leidingen, pomp, meetapparatuur.

Normbedrag:

f 100.000,- per installatie.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

C 13:

Mechanische mestscheider voor rundvee- en varkensbedrijven.

Bestemd voor:

Het scheiden van drijfmest in een dikke en een dunne fractie.

Bestaande uit:

Mestscheidingsinstallatie.

Normbedrag:

f 40.000,- per installatie.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

C 14:

Beluchtingsinstallatie voor dunne mestfractie voor veehouderijbedrijven.

Bestemd voor:

Het beluchten van dunne mest.

Bestaande uit:

a. Beluchtingstank of -container, compressor met verdeelleiding, besturings- en regelapparatuur, of

b. Beluchtingstank, denitrificatie- en/of nabezinktank, aan- en afvoerleidingen en besturings- en regelapparatuur.

Normbedrag:

f 45.000,- per installatie.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

C 15:

Bezinkbassin voor dunne mest voor veehouderijbedrijven, subsidiabel voor ten hoogste 200 m³.

Bestemd voor:

Het scheiden van drijfmest in een dikke en een dunne fractie.

Bestaande uit:

Aanvoerleidingen, twee of drie in serie geschakelde bezinkbassins met een diepte van 2 à 3 meter, afvoerleidingen met afsluiters voor dikke en dunne fractie en een mestpomp(en).

Normbedrag:

f 300,- per m³ bassin.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

C 16:

Pelleteerinstallatie voor varkens- en pluimveemest.

Doel:

Het maken van mestkorrels uit gedroogde varkens- en pluimveemest met het oog op een betere afzetbaarheid.

Bestaande uit:

Persinstallatie met toevoerbanden + (evt) opzakinstallatie.

Normbedrag:

persinstallatie: f 75.000,-;

opzakinstallatie: f 25.000,-.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak

C 17:

Droogbanden voor dikke varkensmest.

Bestemd voor:

Het drogen van dikke mest met ventilatielucht, als voorbewerking voor het persen van mestkorrels in de varkenshouderij.

Bestaande uit:

Droogbanden met ondersteuning en aandrijving, voorzieningen voor beluchting (gemeten van aandrijfrol tot eindrol).

Normbedrag:

f 60,- per meter band.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

C 18:

Mestindampinstallatie op boerderijniveau.

Bestemd voor:

Het verhogen van het drogestofgehalte van dunne mest, c.q. het verbeteren van de mestkwaliteit i.v.m. betere afzetmogelijkheden.

Bestaande uit:

Mestindampinstallatie met aansluitvoorzieningen.

Normbedrag:

f 250.000,- per installatie.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

C 19:

Nageschakelde mestdroogtechnieken voor pluimveemest.

Bestemd voor:

Het (na)drogen van pluimveemest nadat deze uit de stal verwijderd is.

Bestaande uit:

a: een droogtunnel met mestbandinstallatie en beluchtingsventilatoren en (eventueel) warmtewisselaar, of

b: een installatie met geperforeerde vloer, beluchtingsventilatoren, warmtewisselaar en luchtwassersysteem, of

c: een gesloten composteringsunit met chemische luchtwasser.

Normbedrag:

f 4,- per henplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

D Investeringen gericht op de beperking van de emissie van nutriënten en chemische middelen naar het oppervlaktewater

D 08:

Gesloten reservoir of bezinkbassin.

Bestemd voor:

De opslag van verontreinigd water, afkomstig van en te gebruiken voor het schoon- en grondvrij maken van geoogste land- en tuinbouwprodukten.

Bestaande uit:

Betonnen bezinkbassin of reservoir met aanvoerleidingen.

Normbedrag:

f 250,- per m³ bassin.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

D 09:

Gesloten reservoir, subsidiabel voor ten hoogste 50 m³.

Bestemd voor:

De opvang van niet meer bruikbaar recirculatiewater dat dient te worden afgevoerd.

Bestaande uit:

Betonnen reservoir, toevoerleidingen.

Normbedrag:

f 250,- per m³ reservoir.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

D 10:

Bassin, tank of silo voor de opslag van hemelwater en recirculatiewater.

Bestemd voor:

De recirculatie in de boomteelt (incl. vaste-plantenteelt).

Bestaande uit:

Bassin, tank of silo, aan- en afvoerleidingen.

Normbedrag:

Bassin met een bodem van folie: f 20,- per m³ bassin;

Overige bassins, silo of tank: f 250,- per m³ bassin, silo of tank.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

D 12:

Rioolaansluiting voor tuinbouwbedrijven.

Bestemd voor:

De directe afvoer van afvalwater afkomstig van tuinbouwkundige processen naar de rioolzuiveringsinstallaties.

Bestaande uit:

Aansluitkosten, inclusief de te overbruggen afstand van het bedrijf tot het punt waar de aansluiting op het riool tot stand komt.

Normbedrag:

f 20.000,- algemene aansluitkosten + f 40,- per meter afstand tussen het bedrijf en de aansluiting op het riool.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

D 13:

Vloerreinigingsmachine.

Bestemd voor:

Het zonder of met weinig water reinigen van vloeren in bedrijfsruimten waar eetbare paddestoelen worden geteeld.

Bestaande uit:

a. Zuigmachine met zuigeenheid en vuilcontainer; of

b. Veegzuigmachine met veegborstel, zuigeenheid en vuilcontainer; of

c. Schrobzuigmachine met schrobborstel, zuigeenheid en vuilwatertank.

Normbedrag:

f 14.000,- per bedrijf.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak.

D 14:

Ontsmettingsinstallatie voor spoelwater gebruikt voor het schoonmaken van bedrijfsruimten waar eetbare paddestoelen worden geteeld.

Bestemd voor:

Het verwijderen van ziektekiemen, bacteriën en virussen uit het spoelwater opdat het water geschikt wordt gemaakt voor hergebruik.

Bestaande uit:

a: UV-ontsmettingsinstallatie met opslagtanks, toe- en afvoerleidingen, pompen;

b: Voorfilter, membraanfiltratie-eenheid, opslag- en recirculatietanks, toe- en afvoerleidingen, pompen;

c: Warmtewisselaar, verhitter, opslag- en recirculatietanks, toe- en afvoerleidingen, pompen, of

d: Compressor, luchtdroger, ozongenerator, injector, reactievat, redox meetopnemer, restozonvernietiger, opslagtanks, toe- en afvoerleidingen, pompen.

Normbedrag:

f 50.000,- per installatie.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

D 15:

Zandfilterinstallatie voor containerteelt in de boomteelt, voor substraatteelt in de glastuinbouw en fruitteelt en voor de witloftrek.

Doel:

Het biologisch afbreken van bepaalde plantenziekteverwekkende schimmels (met name phytophtora en pytium in recirculerend water).

Bestaande uit:

Zandlagen (= biologisch zandfilter), eventueel buffer-, opslagen/ of recirculatietanks, pompen, toeen afvoerleidingen (opmerking: lagen lavasteen gelden niet als zandlagen).

Normbedrag:

f 40.000,- per bedrijf.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak

D 16:

Ontsmettingsinstallatie voor drainagewater bij beschermde teelten in de grond.

Bestemd voor:

Het ontsmetten van recirculatiewater in de grondteelten.

Bestaande uit:

a. UV-ontsmettingsinstallatie met opslagtanks, toe- en afvoerleidingen, pompen;

b: Voorfilter, membraanfiltratie-eenheid, opslag- en recirculatietanks, toe- en afvoerleidingen, pompen;

c: Warmtewisselaar, verhitter, opslag- en recirculatietanks, toe- en afvoerleidingen, pompen of

d: Compressor, luchtdroger, ozongenerator, injector, reactievat, redox meetopnemer, restozonvernietiger, opslagtanks, toe- en afvoerleidingen, pompen.

Normbedrag:

f 70.000,- per installatie.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

D 17:

Meet- en besturingsapparatuur voor watergeven naar behoefte.

Bestemd voor:

Het aansturen van beregeningapparatuur in buitenteelten (bijv. in potten of containers); op basis van vochtgehalte in de grond.

Bestaande uit:

Tensiometers, elektronische besturing (inclusief bedrading) van regenautomaat (exclusief de regenautomaat), eventueel aanpassing van de regenautomaat.

Normbedrag:

f 4,- per m² teeltveld.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

D 18:

Mattenbevloeiingssysteem.

Bestemd voor:

Het watergeven van buiten op te kweken produkten d.m.v. bevloeiing met recirculatie van het bevloeiingswater.

Bestaande uit:

Pomp, leidingen, kranen, opvanggoten, eventueel ontsmettingsinstallatie, eventueel tensiometers, elektronische besturing (inclusief bedrading).

Normbedrag:

f 5,- per m² teeltveld.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

D 19:

Ondersteuningsmateriaal in de fruitteelt.

Doel:

Steunen van fruitbomen tegen omwaaien.

Bestaande uit:

Palen van beton (eventueel + draad) of duurzaam geteeld hardhout (met keurmerk van de Stichting Keurhout; bewijsstuk overleggen) of palen gemaakt volgens het Plato-procedé.

Normbedrag:

f 4.000,- per ha.

Subsidiepercentage:

20%.

D 20:

Windschermen/windsingels.

Doel:

Het voorkomen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot; met name in de fruit- en boomteelt.

Bestaande uit:

Plantmateriaal, palen en draad.

Normbedrag:

f 3,- per m. (windscherm of -singel).

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak

D 21:

Individuele Behandelingssystemen voor Afvalwater (IBA's) van landbouwbedrijven.

Bestemd voor:

Het biologisch (na)zuiveren van afvalwater van landbouwbedrijven.

Bestaande uit:

a: Mechanische installatie (biorotor, oxydatiebed, biopur, e.d) met beluchtingscompartimenten, tussenbezinktank, nabezinktank, voedingspomp, blowersysteem, aandrijving, besturingskast, of

b: Helofytenfilter: d.i. een gedraineerd bed, waarin op een waterdicht folie verschillende lagen zand, grind en ijzerhoudende substantie zijn aangebracht. In het bed zijn rietplanten geplaatst.

Normbedrag:

a: f 25.000,- per installatie;

b: f 15.000,- per helofytenfilter.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

F Investeringen gericht op de beperking van emissie naar de lucht

F 03:

Rookgasreiniging WK-installaties voor glastuinbouwbedrijven.

Bestemd voor:

Het reinigen van rookgassen uit WK-installaties (gasmotoren), waardoor deze gassen geschikt worden om als CO2-gas in kassen te worden toegediend.

Bestaande uit:

Rookgasreiniger, regelapparatuur, (eventueel) CO2-distributiesysteem (exclusief de koeler en een eventuele rookgascondensor).

Normbedrag:

f 200.000,- per installatie.

Subsidiepercentage

20%.

Onroerende zaak.

G Investeringen gericht op beperking van het gebruik van chemische middelen

G 12:

Gaas ter afsluiting van luchtramen in kassen.

Bestemd voor:

Het afschermen van de planten in de kas tegen ongedierte met behoud van voldoende ventilatiecapaciteit.

Bestaande uit:

Gaas voor de luchtramen.

Normbedrag:

f 3,- per m² kasoppervlak.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

G 13:

Spuitapparatuur in de fruit- en boomteelt (incl vaste planten).

Bestemd voor:

Het bespuiten van fruit- en boomteeltgewassen, waarbij de niet-aangehechte spuitvloeistof wordt opgevangen.

Bestaande uit:

a: Tunnelspuit of

b: Raamwerk met aan de ene zijde luchtondersteunde spuitdoppen en aan de andere zijde een reflectiescherm.

Normbedrag:

f 70.000,- per apparaat.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak.

G 17:

Nettenplantmachine voor bloembollen.

Bestemd voor:

Het planten van bloembollen in breed uitgetrokken netten teneinde de tarra tijdens de oogst te beperken.

Bestaande uit:

Nettenplantmachine.

Normbedrag.

f 25.000,- per machine.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak.

G 18:

Nettenoogstmachine voor bloembollen.

Doel:

Het oogsten van in breed uitgetrokken netten geplante bloembollen teneinde de tarra tijdens de oogst te beperken. Het betreft zowel de teelt in bedden (met één of twee (smallere) netten per bed) als de teelt in ruggen. De oogst gebeurt óf met een éénfasesysteem óf met een tweefasen-systeem (voorraadrooier + opraper).

Bestaande uit:

a. Nettenoogstmachine (éénfase-systeem) voor ca. 100 cm. breed buisnet of dubbel net of voor 2 x 40 cm. brede buisnetten (opmerking: deze kan bestaan uit een gekoppelde voorraadrooier + opraper).

b. Voorraadrooier en/of opraper (tweefasensysteem) voor ca. 100 cm. breed buisnet of dubbel net en/of voor 2 x ca. 40 cm. brede buisnetten.

Normbedrag:

voor ca. 100 cm. brede netten: f 100.000,- per machine.

voor 2 x ca. 40 cm. brede netten: f 40.000,- per machine.

voorraadrooier:

– voor ca. 100 cm. brede netten: f 45.000,- per machine.

– voor 2 x ca. 40 cm. brede netten: f 25.000,- per machine.

opraper (voor alle netbreedtes): f 40.000,- per machine.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak

G 20:

Spuitmachine met luchtondersteuningssysteem.

Doel:

Het met een nagenoeg verticale, naar beneden gerichte instelbare luchtondersteuning, gericht verspreiden van bestrijdingsmiddelen om het effect te optimaliseren en daarmee het gebruik en de drift te beperken.

Bestaande uit:

Spuitmachine met instelbare luchtondersteuning.

Normbedrag:

a. werkbreedte t/m 18 meter: f 58.000,- per machine.

b. grotere werkbreedte: f 96.000,- per machine.

Subsidiepercentage

20%.

Roerende zaak

G 21:

Weerstation.

Doel:

Het verzamelen van informatie voor het vaststellen van het optimale moment van gewasbescherming, grondbewerking, zaaien of planten, beregening, bemesting, oogst en/of ventilatie van geoogste producten. Met behulp van een PC worden de data verzameld, bewaard en verwerkt in modellen. De data kunnen eventueel ook met behulp van een modem voor groepsgebruik beschikbaar zijn.

Bestaande uit:

a. Draadloos weerstation (met eventueel een datalogger voor dataopslag; een radiografische zendunit en idem ontvangstunit voor het overseinen van de meetgegevens) met sensoren en stroomvoorziening d.m.v. batterijen en/of zonnecollector, eventueel PC, benodigde software en koppeling met PC, type-goedkeuring van de machtigingendienst (radiocontroledienst), eventueel modem voor doorzenden data of

b. Draadloos weerstation (met één of twee modem(s) voor het overseinen van de meetgegevens via een draadloze telefoonlijn) met sensoren en stroomvoorziening d.m.v. batterijen en/of zonnecollector, eventueel PC, benodigde software en koppeling met PC, eventueel draadloze telefoon, of

c. Weerstation (met een – veelal ingegraven – kabel voor het overseinen van de meetgegevens) met sensoren en stroomvoorziening d.m.v. een – eveneens veelal ingegraven – kabel en/of d.m.v. batterijen en/of zonnecollector, eventueel PC, benodigde software en koppeling met PC (de data- en de voedingskabel kunnen ook gecombineerd zijn).

Normbedrag:

a. f 15.000,- per station.

b. f 14.000,- per station.

c. f 10.000,- per station.

Subsidiepercentage

20%.

Roerende zaak

G 22:

Injectieapparatuur op spuitmachine.

Bestemd voor:

Het injecteren van bestrijdingsmiddelen in de vloeistofstroom tussen de (water)voorraadtank en spuitdoppen op een spuitmachine.

Bestaande uit:

voorraadtankje, leidingen, stuurkleppen, bedrading, evt. spuitcomputer.

Normbedrag:

f 27.000,- per apparaat.

Subsidiepercentage

20%.

Roerende zaak.

LIJST II: INVESTERINGEN GERICHT OP DE VERMINDERING VAN HET ENERGIEVERBRUIK EN DE DAARBIJ BEHORENDE NORMBEDRAGEN (EXCL.BTW) (artikel 2.1, onderdeel e, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht)

R 01:

Warmtewisselaar met grondwaterretourneringssysteem voor de intensieve veehouderij.

Bestemd voor:

Het met behulp van grondwater klimatiseren van varkens- en pluimveestallen (koeling in de zomer, verwarming in de winter).

Bestaande uit:

(eventueel) grondwateronttrekkingsbron, grondwaterretourneringsbron, pomp(en), leidingen en warmtewisselaar.

Normbedrag:

f 40.000,- per installatie.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

R 02:

Bronwaterkoeling en/of verwarming met retourbron en temperatuurcompensatie.

Bestemd voor:

Koeling en/of verwarming van lucht, bodem of teeltmedium voor de teelt van tuinbouwgewassen met behulp van grondwater dat na gebruik weer in de bodem teruggebracht wordt.

Bestaande uit:

(Eventueel) grondwateronttrekkingsbron, grondwaterretourneringsbron, pomp(en), leidingen, (eventueel) warmtemeter(s), regelapparatuur, (eventueel) warmtewisselaar(s), (eventueel) monitorput.

Normbedrag:

champignonteelt: f 50.000,- per bedrijf + f 2.500,- per 100 m² teeltoppervlak;

glastuinbouw: f 50.000,- per bedrijf + f 1.000,- per 100 m² teeltoppervlak.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

R 03:

Koude/warmteopslag in de bodem.

Bestemd voor:

Koeling en/of verwarming van lucht, bodem of teeltmedium voor de teelt van tuinbouwgewassen met behulp van grondwater dat na gebruik weer in de bodem teruggebracht wordt. De twee bronnen (of een veelvoud) worden afwisselend gebruikt voor onttrekking of retournering.

Bestaande uit:

Ten minste twee grondwateronttrekkings-/retourneringsbronnen, pomp(en), leidingen, warmtemeter(s), regelapparatuur, (eventueel) warmtewisselaar(s), (eventueel) monitorput.

Normbedrag:

champignonteelt: f 75.000,- per bedrijf + f 5.000,- per 100 m² teeltoppervlak;

glastuinbouw: f 75.000,- per bedrijf + f 2.000,- per 100 m² teeltoppervlak.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

R 04:

Luchtcollector

Bestemd voor:

Het opwarmen van lucht voor het drogen en/of bewaren van land- en tuinbouwproducten.

Bestaande uit:

Plaatmateriaal met isolatielaag voor het maken van een luchtspleet onder het dak en (eventueel zonder isolatielaag) voor een luchttransportkanaal onder de nok, alsmede voor eventuele luchtverdeelkanalen, bevestigingsmateriaal, ventilator, kleppen + aandrijving en (aanpassing in de) klimaatbesturingsregeling.

Normbedrag:

f 15.000,- per bedrijf.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

LIJST III: INVESTERINGEN TER VERBETERING VAN DE HYGIËNISCHE OMSTANDIGHEDEN IN VEEHOUDERIJEN EN DE DAARBIJ BEHORENDE NORMBEDRAGEN (EXCL. BTW) (artikel 2.1, onderdeel f, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht)

E Investeringen gericht op de beperking van de verspreiding van ziektekiemen

E 06:

Koelinstallatie t.b.v. destructiemateriaal.

Bestemd voor:

Het verbeteren van de bedrijfshygiëne en het voorkomen of verminderen van alle bezwaren (geur, optisch, ongedierte) die kleven aan de opslag van kadavers.

Bestaande uit:

Geïsoleerde container met koelelement.

Normbedrag:

f 3.500,= per installatie.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak.

E 07

Investeringen gericht op terugdringing van salmonellabesmetting.

Bestemd voor:

Broederijen met een door het Produktschap voor Pluimvee en Eieren goedgekeurd bedrijfsplan.

Bestaande uit:

Scheiding van uitkomstlokalen of -kasten, scheiding van luchtkanalen of voorzieningen of gescheiden opslagruimten voor onbesmette kuikens.

Normbedrag:

werkelijke kosten.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

LIJST IV: INVESTERINGEN INZAKE HET WELZIJN VAN DIEREN EN DE DAARBIJ BEHORENDE NORMBEDRAGEN (EXCL. BTW) (artikel 2.1, onderdeel g, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht)

J Investeringen gericht op de verbetering van het dierlijk welzijn

J 05:

Volièrehuisvesting (opfok)leghennen.

Bestemd voor:

Het vrij door de stal laten bewegen van leghennen en opfokhennen.

Bestaande uit:

Etages, voorzien van roosters, aanvliegstokken, zitstokken, mestbanden (inclusief beluchting voor droging van de mest), voer- en watervoorziening, verlichting.

Normbedrag:

f 25,- per hen;

f 20,- per opfokhen.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

J 06:

Zachte toplaag vleesveeroosters.

Bestemd voor:

Het verbeteren van het welzijn van vleesvee op roosters door ze een zachter ligbed aan te bieden.

Bestaande uit:

Rubberbekleding van roosterbalken, of een houten toplaag.

Normbedrag:

Rubberbekleding: f 150,- per m² rooster;

Houten toplaag: f 100,- per m² rooster.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak.

J 07:

Zachte boxbedekking.

Doel:

Het verbeteren van het welzijn van melkkoeien door vergroting van het ligcomfort.

Bestaande uit:

Een waterbed of een matras, welke met granulaat is gevuld, dan wel is samengesteld uit één of meer zachte lagen; een rubbermat alleen is niet voldoende.

Normbedrag:

Waterbed: f 300,- per dierplaats.

Koematras: f 150,- per dierplaats.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak

J 08:

Huisvesting voor scharrelvarkens.

Bestemd voor:

Het diervriendelijk houden van varkens volgens de normen van de scharrelvarkenscontrole (aansluitingsbewijs overleggen).

Bestaande uit:

Extra ruime hokken, stalinventaris, stro-opslag, overdekte uitloop, e.e.a. volgens de normen van de scharrelvarkenscontrole.

Normbedrag:

f 2500,- per zeugenplaats;

f 600,- per vleesvarkensplaats.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

J 09:

Huisvesting voor scharrelleghennen.

Bestemd voor:

Het diervriendelijk houden van leghennen volgens de normen van de scharreleicontrole (aansluitingsbewijs overleggen).

Bestaande uit:

Hokken met mestbeun en roosters, e.e.a. volgens de normen van de scharreleicontrole.

Normbedrag:

f 25,- per hen;

f 20,- per opfokhen.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

J 10:

Groepshuisvesting kalveren.

Doel:

Diervriendelijke huisvesting voor kalveren van 0-6 maanden.

Bestaande uit:

a: Een hokoppervlakte per kalf van 1,8 m2 met een hardhouten roostervloer, een betonroostervloer met rubberen toplaag, of een ingestrooide ligruimte, bijbehorende babyboxen, hokafscheidingen, voerbak, vreetraster, drinkemmers, drinkbak of drinknippel, e.d.

b. Speenvoerautomaat, inclusief electronische dierherkenning (alleen indien groepshuisvesting aanwezig is).

Normbedrag:

a. f 400,- per kalf.

b. f 6.000,- (basisbedrag per bedrijf) + f 300,- per kalf.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak

J 11:

Groepshuisvesting voor guste en dragende zeugen.

Bestemd voor:

Het diervriendelijk huisvesten van guste en dragende zeugen in groepen.

Bestaande uit:

De inrichtingskosten van een van de volgende mogelijkheden:

a: Biofix-systeem (simultaanvoedering);

b: Groepshuisvesting met voerstation (volgtijdige voedering).

Normbedrag:

a: f 350,- per dierplaats;

b: f 440,- per dierplaats.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

J 12:

Huisvesting voor biologische varkens.

Bestemd voor:

Het diervriendelijk houden van varkens volgens de normen SKAL (aansluitingsbewijs overleggen).

Bestaande uit:

Extra ruime hokken, stalinventaris, stro-opslag, overdekte uitloop, e.e.a. volgens de normen SKAL.

Normbedrag:

f 2500,- per zeugenplaats;

f 600,- per vleesvarkensplaats.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

J 13:

Huisvesting voor biologische leghennen.

Bestemd voor:

Het diervriendelijk houden van leghennen volgens de normen van SKAL (aansluitingsbewijs overleggen).

Bestaande uit:

Hokken met mestbeun en roosters, uitloop, e.e.a. volgens de normen van SKAL.

Normbedrag:

f 25,- per hen;

f 20,- per opfokhen.

Subsidiepercentage:

30%.

Onroerende zaak.

LIJST V: INVESTERINGEN TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT EN OMSCHAKELING VAN DE PRODUKTIE AAN DE EISEN VAN DE MARKT EN DE DAARBIJ BEHORENDE NORMBEDRAGEN (EXCL. BTW) (artikel 2.1, onderdeel a, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht)

I Investeringen ter verbetering van de kwaliteit van de produktie

I 12:

Kistenvulmachine.

Bestemd voor:

Het beschadigingsvrij en zonder stortkegels, laag voor laag vullen van (pallet)kisten, zonder dat hierbij hinderlijke valhoogtes optreden.

Bestaande uit:

a: frame, verstelbare toevoerband, twee verstelbare vertikale vulbanden, sensoren en PLC-besturing;

b: frame, verstelbare toevoerband, één verstelbare verticale vulband, (in delen) aangedreven rollenbaan voor de kisten, sensoren en PLC-besturing.

c: frame, verstelbare toevoer band, één verstelbare vertikale vulband, sensoren en een draaiplateau voor de kist.

Normbedrag:

a: f 42.500,- per machine;

b: f 40.000,- per machine;

c: f 15.000,- per machine.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak

LIJST VI: INVESTERINGEN TER VERBETERING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN DE DAARBIJ BEHORENDE NORMBEDRAGEN (EXCL. BTW) (artikel 2.1, onderdeel d, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht)

L Investeringen gericht op het behoud van de gezondheid

L 05:

Dampafzuigapparatuur.

Bestemd voor:

Het buiten de verwerkingsruimte afvoeren van dampen afkomstig van een ontsmettingsbad bij de behandeling van bollen en knollen.

Bestaande uit:

Zuigmonden, transportbuizen en ventilator.

Normbedrag:

f 3.500,- per installatie

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

L 06:

Stofafzuigapparatuur.

Bestemd voor:

Het afzuigen en afvoeren van stof en opwaaiende plantedelen bij het verwerken van bollen en knollen, waarbij het afgezogen materiaal buiten de verwerkingsruimte wordt opgevangen.

Bestaande uit:

Zuigmonden, ventilator, transportbuizen, cycloon, opvangzakken.

Normbedrag:

f 15.000,- per apparaat.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

L 07:

Ventilatie-unit verbonden aan leeskamer van landbouwprodukten.

Bestemd voor:

De afvoer van stof dat zweeft in ruimtes waar landbouwprodukten worden gelezen alsmede de verversing met schone lucht.

Bestaande uit:

Semi-automatische stofafzuig- en stofafscheidingsunit (minimaal 6x ventilatievoud) met daarop aangesloten mantelbuizen voor luchtaanvoer en luchtafvoer, dit geheel eventueel in combinatie met leeskamer/cabine.

Normbedrag:

f 25.000,- per installatie.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

M Investeringen gericht op de vermindering van de lichamelijke belasting

M 05:

Automatische bakken(ont)stapelaar.

Bestemd voor:

a: het stapelen en ontstapelen van bakken met bollen of pootaardappelen;

b: het stapelen en ontstapelen van pallets met bakken met paddestoelen;

c: het ontstapelen van bakken met (vrucht)groenten.

Bestaande uit:

a: invoerkettingbaan, opdrukmechanisme, wegzetsysteem en electronisch regelsysteem;

b: ontstapelinstallatie (incl. het van de pallets halen van de stapels lege bakken), transportbanen, stapelinstallatie (veel componenten uitgevoerd in RVS);

c: ontstapelaar, transportbanen.

Normbedrag:

a: f 20.000,- per (ont)stapelaar;

b: f 100.000,- per bedrijf;

c: f 35.000,- per ontstapelaar.

Subsidiepercentage

20%.

Onroerende zaak.

M 06:

Beweegbare vloer in melkput.

Bestemd voor:

Het aanpassen van de werkhoogte in de melkput aan de melker.

Bestaande uit:

Loopplateau, hoogteverstellingsmechanisme, geleidingsmechanisme en ophangconstructie.

Normbedrag:

f 15.000,- per melkput.

Subsidiepercentage:

20%.

Onroerende zaak.

M 07:

Palettiseermachine.

Bestemd voor:

Het geautomatiseerd opstapelen van zakken tussen 20 en 50 kg op een pallet.

Bestaande uit:

Invoerkettingbaan, opdrukmechanisme, wegzetsysteem en elektronisch regelsysteem.

Normbedrag:

f 60.000,- per machine.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak.

M 08:

Hefplateau.

Bestemd voor:

Het verminderen van zware fysieke belasting als gevolg van het laag neerzetten en het hoog optillen van fust.

Bestaande uit:

Een tafel welke met een hydraulisch, pneumatisch of elektrisch mechaniek in hoogte kan worden gesteld, met een hefvermogen tussen 100 en 5.000 kg.

Normbedrag:

f 6.000,- per plateau.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak.

M 09:

Vacuumheffer.

Bestemd voor:

Het verplaatsen, verladen en stapelen van fust met land- en tuinbouwprodukten.

Bestaande uit:

Elektromoter, pneumatische pompunit met een hefvermogen tussen 20 en 300 kg, kolom, draagarm, rails, luchtfilter, zuigvoet, luchtslangen, eventueel hulpstukken (voor het heffen van dozen, kratten, kisten, zakken of vaten).

Normbedrag:

f 6500,- per heffer.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak.

M 10:

Schaartafel.

Bestemd voor:

Het op de juiste hoogte brengen van een werkvlak t.b.v. de verbetering van de werkhouding bij inpak- en/of sorteerwerk.

Bestaande uit:

Een tafel met een werkvlak dat met behulp van een schaarmechanisme in hoogte kan worden versteld door een hydraulisch systeem, oliepomp, eventueel met kantelmechanisme

Normbedrag:

f 2.500,- per tafel.

Subsidiepercentage

20%.

Roerende zaak.

M 11:

Automatisering van de grupstal.

Bestemd voor:

Vermindering van de lichamelijke belasting.

Bestaande uit:

Eén of meer van de volgende investeringen:

a. railsysteem voor melkstellen en andere apparatuur; (railsysteem, melkstelophangsysteem);

b. automatische krachtvoerverstrekking; (railsysteem, voerlorry, vul- en laadstation);

c. automatische koeherkenning; (antennesysteem en transponder per koe);

d. afname-apparatuur; (melkstroomindicator, aandrijving, bedienpaneel);

e. automatisch vastzetsysteem.

Normbedrag:

a. f 300,- per plaats + f 350,- per melkstelophangsysteem;

b. f 14.500,- + f 120,- per plaats;

c. f 1850,- + f 100,- per plaats;

d. f 950,- per apparaat;

e. f 450,- per plaats.

Subsidiepercentage:

a. en b. en e. 20%;

c. en d. 20%.

Onroerende zaak:

a. en b en e.

Roerende zaak:

c. en d.

M13:

Strobalensnijder (mobiel of aan rails) met strooiinrichting voor het instrooien van stallen.

Bestemd voor:

Het verlichten van de arbeid, verminderen van het werken in stof, en het verhogen van de veiligheid bij het instrooien van stallen in de veehouderij.

Bestaande uit:

Strobalensnijder (geen hakselaar) met strooiinrichting.

Normbedrag:

f 20.000,- per balensnijder.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak.

M 14:

Zelfrijdende oogsthulp.

Doel:

Arbeidsverlichting bij de fruitpluk.

Bestaande uit:

Een zelfrijdende machine waarbij via horizontale en verticale transport- en verzamelbanden en een kistenvuller het geplukte product wordt getransporteerd naar een palletkist. De machine is voorzien van een wagen voor lege kisten. Met de machine worden óf meerdere rijen bomen aan beide zijden in één werkgang meegenomen (de zogenaamde plukbandenmachine) óf de beide halve rijen aan weerszijden van het rijpad van de machine (de zogenaamde (mini-) pluk-o-trak).

Normbedrag:

a. f 110.000,- per machine voor de plukbandenmachine.

b. f 45.000,- per machine voor de (mini-)pluk-o-trak.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak

M 15:

Wied-, plant- of gewasverzorgingskar of -werktuig.

Doel:

Het ondersteund liggend of voorover gebogen zittend onkruid wieden in gewassen, kwetsbare stekken planten (zoals dahlia) of gewasverzorgingshandelingen uitvoeren (zoals bloemkool dekken).

Bestaande uit:

Eén van de volgende investeringen; een frame met wielen, zelfrijdend of voortbewogen door een twee- of een vierwielige trekker en eventueel voorzien van een doek als zonnescherm boven de werkers en verder bestaande uit:

a: wiedwerktuig, op het frame stretchers waarop de wieders languit voorover kunnen liggen.

b: plantwerktuig, op het frame verstelbare stoeltjes, waarop de planters in voorover gebogen houding met knieën, borst en hoofd steunen + voetensteunen;

c: gewasverzorgingswerktuig, op het frame verstelbare stoeltjes, waarop de werkers in voorover gebogen houding met knieën, borst en hoofd steunen + voetensteunen.

Normbedrag:

a: f 15.000,- per wiedwerktuig.

b: f 25.000,- per plantwerktuig.

c: f 15.000,- per gewasverzorgingswerktuig bij een werkbreedte van ca. 1,50 m., dan wel f 39.000,- bij een werkbreedte van ca. 3 m.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak

M 16.

Stokkenuitzetunit op plantmachine.

Bestemd voor:

Het in één werkgang zetten van stokken en planten van bomen.

Bestaande uit:

Unit, ingebouwd in bomenplantmachine, voor het zetten van (tonkin)stokken.

Normbedrag:

f 11.000,- per unit.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak.

M 17:

Electrische handpalletwagen.

Bestemd voor:

Het verplaatsen van vrachten, waarbij de wielen en het hefmechanisme electrisch worden aangedreven.

Bestaande uit:

Electro handpalletwagen.

Normbedrag:

f 11.000,- per handpalletwagen.

Subsidiepercentage:

20%.

Roerende zaak.