Besluit uitvoering aangelegenheden door de directeur Financieel- economische zaken op grond van de Comptabiliteitswet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel

1

Aan de directeur Financieel-economische zaken wordt, voor zover dat niet bij wet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen geregeld is, de zorg opgedragen ten aanzien van aangelegenheden die op grond van de Comptabiliteitswet dienen te worden verricht door de Centrale directie Financieel-economische zaken.

Artikel

2

Onder deze aangelegenheden dient in ieder geval te worden begrepen de zorg, als bedoeld in artikel 21, eerste lid van de Comptabiliteitswet, voor de begrotingszaken en de daarmee samenhangende administraties met betrekking tot de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat alsmede de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds.

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 1997.

Artikel

4

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit uitvoering aangelegenheden door de directeur Financieel-economische zaken op grond van de Comptabiliteitswet.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de Minister van Financiën, de Secretaris-Generaal en diens plaatsvervanger en de diensthoofden.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, A.Jorritsma-Lebbink