Opheffing van de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Overwegende,
  • dat ingevolge de wettelijke bepaling het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs zoals genoemd in artikel 34 van de Wet op de onderwijsverzorging (Stb. 2986, 635), met ingang van 1 januari 1997 is opgeheven;

  • dat als gevolg daarvan het in de rede ligt om thans de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs, gevestigd te ’s-Gravenhage te ontbinden;

gelet op artikel 25 van de statuten van de stichting van 17 augustus 1981 en na overleg met CCOO, (c.q. rechtsopvolgers CCOO) en de Bestuursraad als genoemd in artikel 25, eerste lid, van de statuten van die stichting;

Besluit:

Artikel

1

De Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs, gevestigd te ’s-Gravenhage en geregeerd door de statuten van 17 augustus 1981, wordt met ingang van 15 augustus 1997 ontbonden;

Artikel

2

De liquidatie geschiedt door het College als genoemd in artikel 19 van de statuten van de stichting;

Artikel

3

Een na de vereffening overblijvend voordelig saldo wordt overgeheveld naar de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappeijk Onderzoek te ’s-Gravenhage ten behoeve van onderzoek van het onderwijs;

Artikel

4

De archiefbescheiden als bedoeld in artikel 25, vijfde lid van de statuten van de stichting worden overgedragen aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Artikel

5

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op de datum waarop het is bekendgemaakt en werkt, voor zover nodig, terug tot 15 augustus 1997.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T.Netelenbos