Besluit van 19 juli 1997, houdende regels met betrekking tot de vergoedingen aan het college voor de post- en telecommunicatiemarkt (Besluit vergoedingen OPTA)

Besluit vergoedingen Postwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 mei 1997, nr. HDTP/97/833/PvL, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;
De Raad van State gehoord (advies van 10 juni 1997, nr. W09.97.0275);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 juli 1997, nr. HDTP/97/1257/PvL, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

2

De vergoedingen die verschuldigd zijn ten behoeve van de kosten die verband houden met de taak van de Autoriteit Consument en Markt om toezicht te houden op de naleving van bepalingen van de Postwet 2009 worden eens per jaar in rekening gebracht.

Artikel

3

Vervallen

Artikel

4

Vervallen

Artikel

5

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gegeven terzake van de aan de Autoriteit Consument en Markt verschuldigde vergoedingen.

Artikel

6

Vervallen

Artikel

7

Dit besluit treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel

8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vergoedingen Postwet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i., W. Kok
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager