Besluit van 22 juli 1997, houdende regels ter uitvoering van artikel 81a van de Wet bodembescherming (Besluit drempelbedrag waterbodemsanering regionale wateren)

Besluit drempelbedrag waterbodemsanering regionale wateren

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 februari 1997, nr. MJZ97080922, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
De Raad van State gehoord (advies van 15 mei 1997, nr. W08.97.0061);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 juli 1997, nr. MJZ97116586, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder de wet: de Wet bodembescherming.

Artikel

2

Het bedrag, bedoeld in artikel 81a, tweede lid, onder a, van de wet bedraagt € 0,45.

Artikel

3

Als maximum, bedoeld in artikel 81a, derde lid, van de wet, geldt een bedrag van € 226 890,11.

Artikel

4

Artikel

5

In afwijking van de artikelen 3 en 4 geldt een bedrag van € 45 378,02 voor gevallen als bedoeld in artikel 63d, eerste lid, van de wet waarin voor 13 juli 1995 een overeenkomst is gesloten als bedoeld in het interimbeleid sanering waterbodems regionale wateren, zoals vastgelegd in de circulaires van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 31 augustus 1993, kenmerk DBO/03893013 en van 12 juli 1994, kenmerk DBO/06794010.

Artikel

6

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel

7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit drempelbedrag waterbodemsanering regionale wateren.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle
Beatrix
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer a.i., W. Kok
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager