Regeling, houdende de aandachtspunten voor de accountantscontrole voor de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Regeling aandachtspunten accountantscontrole OPTA)

Regeling aandachtspunten accountantscontrole OPTA

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel

2

Artikel

3

Het college stelt jaarlijks, tezamen met de toezending van de jaarstukken, de in artikel 2, tweede lid, bedoelde bevindingen ten aanzien van de in artikel 2, eerste lid, genoemde elementen ter beschikking aan de minister.

Artikel

4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.

Artikel

5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aandachtspunten voor de accountantscontrole Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage Nota Tarieven bij Verkeer en Waterstaat, die ter inzage zal worden gelegd bij de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post, Plesmanweg 1-6, `s-Gravenhage.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, A.Jorritsma-Lebbink