Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende een Informatiestatuut, alsmede regels inzake inrichting van de begroting en het financieel verslag van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit

Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Hoofdstuk

I

Algemeen

Artikel

2

Wijze van informatie-uitwisseling

De in deze regeling genoemde informatie die tussen de minister en het college wordt uitgewisseld, wordt in ieder geval op een toegankelijke wijze aangeleverd, waar mogelijk gebruikmakend van informatietechnologie.

Artikel

3

Reactie minister op verzoeken van het college tot initiëring of wijziging van regelgeving

De minister beslist zo mogelijk binnen een termijn van zes weken op een verzoek van het college tot initiëring of wijziging van de regelgeving op het gebied van elektronische communicatie en post.

Hoofdstuk

II

Informatie wederzijds te verstrekken ten behoeve van de taakuitoefening van beide partijen

Artikel

4

Informatie aan college over beleid en regelgeving

Artikel

5

Uitvoeringstoets

Artikel

6

Uitvoeringsevaluatie

Artikel

7

Feitelijke gegevens

Artikel

8

Informatie ter kennisneming door de minister te verstrekken

Hoofdstuk

III

Informatie van het college aan de Minister ten behoeve van toezicht op de taakuitoefening van het college

Artikel

9

Kengetallen

Artikel

10

De begroting en meerjarenraming

Artikel

11

Tarievenvoorstel

Artikel

12

De Jaarstukken

Het Jaarverslag

De Jaarrekening

Artikel

13

Halfjaarreportage

Artikel

14

Vierjaarlijkse Evaluatie

Artikel

15

Onderzoek door derden ten behoeve van toezicht

Indien de minister een derde aanwijst om in het kader van het toezicht op het functioneren van het college onderzoek te doen naar een door de minister te bepalen taak van het college of van de taakuitoefening als geheel, verstrekt het college aan deze derde, op de door de derde te bepalen redelijke wijze, de ter zake van het onderzoek relevante informatie.

Hoofdstuk

IV

Overige informatie

Artikel

16

Toepassing en uitvoering van internationale wet- en regelgeving

Het college informeert de minister tenminste éénmaal per jaar over de wijze waarop het college van toepassing zijnde of wordende internationale wet- en regelgeving toepast en uitvoert respectievelijk gaat toepassen en uitvoeren.

Artikel

17

Wederzijdse informatieverstrekking uitvoering besluiten volkenrechtelijke organisaties en notificaties

De minister en het college informeren elkaar over de uitvoering van besluiten van organen van de Europese Unie of van een andere volkenrechtelijke organisatie betreffende notificaties op het terrein van post en elektronische communicatie.

Artikel

18

Review van de accountantscontrole door de Auditdienst

Hoofdstuk

V

Slotbepalingen

Artikel

19

Wijzigen van het informatiestatuut

Indien de minister het voornemen heeft om deze regeling te wijzigen, legt de minister een voorstel daartoe tijdig aan het college voor. Het college kan een verzoek tot wijziging van dit besluit bij de minister indienen.

Artikel

20

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.

Artikel

21

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, A.Jorritsma-Lebbink