Besluit van 23 juli 1997 tot vaststelling van het bedrag waarboven de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit goedkeuring van de Minister van Verkeer en Waterstaat behoeft voor het aangaan van overeenkomsten en het doen van investeringen

Besluit vaststelling bedrag goedkeuring overeenkomsten en investeringen OPTA

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.

Artikel

3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling bedrag goedkeuring overeenkomsten en investeringen OPTA.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, A.Jorritsma-Lebbink