Besluit aanwijzing wegennet vervoer gevaarlijke stoffen

De Minister van Verkeer en Waterstaat, a.i.,
Gehoord de betrokken openbare lichamen, bedoeld in artikel 15 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;
Gezien de schriftelijke en mondelinge inbreng van belanghebbenden, bedoeld in artikel 15 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen juncto artikel 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel

3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing wegennet vervoer gevaarlijke stoffen.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Verkeer en Waterstaat, a.i., W.Kok

Bijlage

Lijst van adressen van de regionale directies van de Rijkswaterstaat

Directie Noord-Nederland
Zuidersingel 3
Postbus 2301
8911 AV Leeuwarden
tel. 058-2344344
Directie Oost-Nederland
Gildemeesterplein 1
Postbus 9070
6800 AD Arnhem
tel. 026-3688911
Directie Utrecht
Zoomstede 15
Postbus 650
3430 AR Nieuwegein
tel. 030-6079500
Directie IJsselmeergebied
Zuiderwagenplein 1
Postbus 600
8200 AP Lelystad
tel. 032-0299111
Directie Noord-Holland
Toekanweg 7
Postbus 3119
2001 DC Haarlem
tel. 023-5301301
Directie Zuid-Holland
Boompjes 200
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
tel. 010-4026200
Directie Zeeland
Koestraat 30
Postbus 5014
4330 KA Middelburg
tel. 011-8686000
Directie Noord-Brabant
Waterstraat 16
Postbus 90157
5200 MJ Den Bosch
tel. 073-6817817
Directie Limburg
François de Veyestraat 6
Postbus 25
6200 MA Maastricht
tel. 043-3294444