Besluit van 2 augustus 1997, tot intrekking van twee sanctiebesluiten Irak en tot inwerkingstelling van een nieuw sanctieregime Irak (Sanctiebesluit Irak 1997)

Sanctiebesluit Irak 1997

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, gedaan mede namens Onze Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op Resolutie 986 (1995) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 14 april 1995 (UN Doc. S/RES/986 (1995)) waarin het Irak, onder bepaalde voorwaarden, wordt toegestaan olie te verkopen voor de aanschaf van humanitaire goederen;
Gelet op Resolutie 1111 (1997) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 4 juni 1997 (UN Doc. S/RES/1111 (1997)), waarmee Resolutie 986 (1995) werd verlengd;
Gelet op verordening (EG) nr. 2465/96 van de Raad van de Europese Unie van 17 december 1996 betreffende de onderbreking van de economische en financiële betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Irak (PbEG L 337);
De Raad van State gehoord (advies van 14 juli 1997, nr. W02.97.0341);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 21 juli 1997, nr. DJZ/IR-119894, uitgebracht mede namens Onze Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  verordening: verordening (EG) nr. 2465/96 van de Raad van de Europese Unie van 17 december 1996 betreffende de onderbreking van de economische en financiële betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Irak (PbEG L 337);

 • b.

  sanctiecomité: sanctiecomité, ingesteld bij Resolutie 661 (1990) (UN Doc. S/RES/661 (1990)) onder paragraaf 6;

 • c.

  landbouwgoederen: de goederen, aangewezen in de bijlage bij het In- en uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980;

 • d.

  minister:

 • i.

  de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor zover het landbouwgoederen betreft;

 • ii.

  de Minister van Economische Zaken voor zover het andere goederen betreft.

Artikel

2

Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 1 tot en met 5 van de verordening.

Artikel

3

De voorafgaande goedkeuring door het sanctiecomité van de uitvoer door Irak, zoals bedoeld in artikel 2, eerste onderdeel, onder b, van de verordening wordt verkregen door tussenkomst van de minister.

Artikel

4

De in artikel 2, derde onderdeel, onder a, van de verordening bedoelde autoriteit is de minister.

Artikel

5

De voorafgaande kennisgeving aan het sanctiecomité, zoals bedoeld in artikel 2, derde onderdeel, onder b, van de verordening geschiedt door tussenkomst van de minister.

Artikel

6

De voorafgaande goedkeuring door het sanctiecomité van de uitvoer naar Irak, zoals bedoeld in artikel 2, derde onderdeel, onder c, d en e, van de verordening wordt verkregen door tussenkomst van de minister.

Artikel

7

Het Sanctiebesluit Dienstenverkeer Irak 1991 en het Sanctiebesluit handels- en dienstenverkeer luchtvaart, scheepvaart en wegvervoer Irak 1990 worden ingetrokken.

Artikel

8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel

9

Dit besluit wordt aangehaald als: Sanctiebesluit Irak 1997.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Buitenlandse Zaken a.i., W. Kok
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J. J. van Aartsen
De Minister van Verkeer en Waterstaat, A. Jorritsma-Lebbink
De Staatssecretaris van Economische Zaken, A. van Dok-van Weele
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager