Regeling identiteitsbewijs geprivilegieerden

De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op het op 18 april 1961 te Wenen tot stand gekomen Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, met twee protocollen (Trb. 1962, 159);
Gelet op het op 24 april 1963 te Wenen tot stand gekomen Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen (Trb. 1981, 143);
Gelet op de zetelovereenkomsten met in Nederland gevestigde internationale organisaties opgesomd in bijlage 1;
Gelet op overige in Nederland gevestigde internationale organisaties zonder zetelovereenkomst opgesomd in bijlage 1;

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Het identiteitsbewijs geprivilegieerden blijft na uitgifte eigendom van de Staat der Nederlanden.

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Deze regeling treedt in werking op 11 augustus 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken, a.i. G.Zalm

Bijlage

1

Organisaties zonder zetelovereenkomst en/of Internationale rechtspersoonlijkheid en personen in de openbare dienst van een vreemde staat

Organisaties zonder zetelovereenkomst doch met internationale rechtspersoonlijkheid:

 • Het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen, UNHCR, opgericht bij Resolutie 428 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 14 december 1950.

Organisaties zonder zetelovereenkomst:

 • Iran-United States Claims Tribunal, opgericht ingevolge artikel II van de Verklaring van de Regering van de Demokratische Volksrepubliek Algerije van 19 januari 1981 (Trb. 1981, 155, p. 11 e.v.);

 • De Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden, HCNM, van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (Stb. 2002, 580).

Personen in de openbare dienst van een vreemde staat:

 • De ambtenaren van de UK Border Force als bedoeld in bijlage B bij de op 10 juli 2020 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot grenscontroles op het treinverkeer tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding (Trb. 2020, 69).

Bijlage

2

Kenmerken identiteitsbewijs geprivilegieerden

Beschrijving kenmerken

Formaat:

Overeenkomstig ISO 7810 (formaat ID 1, 85,6 mm x 53,98 mm). De dikte van de kaart is 0,90 mm.

Materiaal:

De identiteitskaart is gemaakt van 5 lagen wit en transparant polycarbonaat niet fluorescerend.

Visuele kenmerken voor- en achterzijde kaart:

De voor- en achterzijde worden aflopend gedrukt met vier drukkleuren. De drukkleuren zijn blauw PMS 2935, groen PMS 347, geel PMS 123 en oranje PMS 172.

Visuele kenmerken voorzijde kaart:

Aan de linkerzijde wordt verticaal de tekst in blauw PMS 2935 ‘DIPLOMATIC IDENTIFICATION’ weergegeven. Aan de bovenzijde, horizontaal, wordt de tekst in blauw PMS 2935 ‘IDENTITEITSBEWIJS’ en ‘MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN’ weergegeven.

Rechts onderin is Nederland afgebeeld.

Visuele kenmerken achterzijde kaart:

Aan de bovenzijde van de kaart wordt de tekst in blauw PMS 2935 ‘PROPERTY OF THE STATE OF THE NETHERLANDS’ en ‘REPRODUCTION PROHIBITED’ weergegeven.

Aan de linkerkant wordt in zeefdruk een bedrukking met OVI aangebracht, gold to green.

Reliëf voor- en achterzijde kaart:

Aan de voorzijde van de kaart, rechts verticaal, is een voelbaar reliëf aanwezig. Dit reliëf is opgebouwd uit microteksten bestaande uit de letters ‘NLD’.

Kinegram:

Het identiteitsbewijs is, aan de voorzijde, uitgevoerd met een gepositioneerd transparant kinegram met de letters ‘NLD’ en een afbeelding van Nederland. De linker boevenhoek van het kinegram staat op 22 mm vanaf de linkerzijde en op 15 mm vanaf de bovenzijde van de identiteitskaart.

Op de identiteitskaart worden de volgende persoonsgegevens aangebracht:

Voorzijde personalisering

Kleuren pasfoto

Achternaam

Voornamen

Nationaliteit

Organisatie

Positie

Categorie

Statuscode

Vervaldatum

Achterzijde personalisering

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht

OCR code

Burgerservicenummer (BSN)

Variabele tekst

Eventueel uitgebreidere informatie organisatie

Eventueel vermelding recht op werken familielid in Nederland

Coderingen

Ter onderscheiding van de status van de houder wordt één van de volgende coderingen op het bewijs aangebracht:

 • Voor personeel en diens gezinsleden van ambassades:

  AD diplomatiek personeel

  BD administratief en technisch personeel

  ED bedienend personeel in dienst van een ambassade

  PD bedienend personeel in dienst van personeel van de ambassade

 • Voor personeel en diens gezinsleden van consulaten:

  AC consulair personeel

  BC administratief en technisch personeel

  EC bedienend personeel in dienst van het consulaat

  PC bedienend personeel in dienst van personeel van het consulaat

 • Voor personeel en diens gezinsleden van internationale organisaties:

  AO personeel gelijkgesteld met diplomatiek personeel

  BO administratief en technisch personeel

  EO bedienend personeel in dienst van de internationale organisatie

  PO bedienend personeel in dienst van het personeel van de internationale organisatie

  ZF overig personeel (dit betreft per definitie personeel dat geen privileges geniet)

 • Voor personeel en diens gezinsleden van Europeesrechtelijke organisaties zonder zetelovereenkomst:

  BO/EU voor personeel en diens gezinsleden van Europeesrechtelijke organisaties op wie het EU-Protocol 7 van toepassing is.

Toevoeging

Voor personeel en diens gezinsleden op wie het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties van 13 februari 1946 (Trb. 1960, 33) en briefwisseling juli 1982 van toepassing is, krijgen de toevoeging ‘/VN’.

Nederlanders in dienst van genoemde instellingen, met uitzondering van Nederlanders in dienst van de Europeesrechtelijke instellingen, worden onderscheiden door achter de bovengenoemde codering de aanduiding ‘/NL’ te plaatsen. Duurzaam in Nederland verblijvende vreemdelingen krijgen, met uitzondering van duurzaam in Nederland verblijvende vreemdelingen in dienst van de Europeesrechtelijke instellingen, als toevoeging ‘/DV’.

Personeel met de Nederlandse nationaliteit dat ten minste 12 maanden woonachtig en werkzaam was in een ander land van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, voorafgaand aan de indiensttreding bij een internationale organisatie die met Nederland een zetelverdrag, een daarmee vergelijkbaar verdrag dan wel een aan een verdrag gelijkgestelde Notawisseling heeft, krijgt de toevoeging ‘/VV’.

Een gezinslid van vorenbedoeld personeel komt, ongeacht de nationaliteit, in aanmerking voor de toevoeging ‘/VV’ indien:

 • het gezinslid ten minste 12 maanden in een ander land van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft gewoond, voorafgaand aan het tijdstip waarop hun echtgenoot of ouder in dienst trad bij de internationale organisatie, en

 • het zetelverdrag, een daarmee vergelijkbaar verdrag dan wel een aan een verdrag gelijkgestelde Notawisseling bepaalt dat een gezinslid van personeel werkzaam bij die internationale organisatie in beginsel privileges en immuniteiten toekomt.

Experts op bijzondere missie, in dienst van bepaalde internationale organisaties, krijgen de toevoeging ‘/EM’. Personeel dat geen privileges geniet krijgt de toevoeging ‘/NP’.

Het model van het identiteitsbewijs geprivilegieerden

Voorzijde
Achterzijde