Regeling melding overdracht premierechten ooien 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Als periode als bedoeld in artikel 3.8 van de Regeling dierlijke EG-premies, waarbinnen overgedragen premierechten ooien kunnen worden gemeld, wordt voor het verkoopseizoen 1997 het tijdvak vastgesteld dat loopt van 29 september 1997 tot en met 31 oktober 1997.

Artikel

2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel

3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melding overdracht premierechten ooien 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en VisserijH.J.M. vanZon