Regeling vaststelling deelkwalificatie uitvoeren elementaire bedrijfshulpverlening

Regeling vaststelling deelkwalificatie uitvoeren elementaire bedrijfshulpverlening

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

P:

productieve vaardigheid;

R:

reproductieve vaardigheid;

F:

feitelijke kennis;

c:

cognitief;

pm:

psychomotorisch;

i:

interactief.

Artikel

2

De deelkwalificatie uitvoeren elementaire bedrijfshulpverlening wordt als volgt vastgesteld:

Uitvoeren elementaire bedrijfshulp-verlening:

Het verrichten van taken bij calamiteiten in de beroepspraktijk die behoren tot de elementaire bedrijfshulpverlening.

Studiebelasting:

2 Basiseenheden

Voorkennis:

Kernprogramma’s basisberoepsopleiding

Eindtermen:

A. Handelen bij ongevallen

F  1. De deelnemer kan de invloed van wettelijke voorschriften op de organisatie van de eigen bedrijfshulpverlening beschrijven;

P pm  2. De deelnemer kan de in het bedrijf geldende procedures voor levensreddende handelingen bij ongelukken en noodsituaties toepassen;

P c  3. De deelnemer kan op de juiste wijze voor deskundige hulp zorgen bij levensbedreigende situaties;

R pm  4. De deelnemer kan de noodzakelijke hulp verlenen bij de meest voorkomende, niet direct levensbedreigende, ongevallen;

P p  5. De deelnemer kan in voorkomende bijzondere ongevalssituaties en ziekte op het werk zelfhulp uitvoeren.

B. Uitvoeren brandbestrijding, ontrui-ming en nazorg

P pm  1. De deelnemer kan een beginnende brand bestrijden, gebruik makend van de juiste procedures, middelen en veiligheidsvoorzieningen;

R c/pm  2. De deelnemer kan professionele hulpverleners bij calamiteiten de juiste informatie verstrekken met behulp van de daartoe geëigende communicatiemiddelen;

P c/i  3. De deelnemer kan leiding geven aan de interne alarmering en ontruiming;

P c/i  4. De deelnemer kan de bedrijfshulpverlening vanuit de taak als bedrijfshulpverlener met betrokkenen evalueren;

R pm  5. De deelnemer kan zorg dragen voor de kwaliteit en kwantiteit van de diverse hulpmiddelen binnen het taakgebied.

Artikel

3

Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 augustus 1997.

Artikel

4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling deelkwalificatie uitvoeren elementaire bedrijfshulpverlening.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De Directeur-Generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,H.J.M. vanZon