Klachtenregeling politietaken Koninklijke marechaussee/krijgsmacht

De Minister van Defensie,
Overwegende dat het noodzakelijk is regels vast te stellen over de behandeling, het onderzoek en de afdoening van klachten over het optreden van ambtenaren van de Koninklijke marechaussee, alsmede van militairen van enig ander onderdeel van de krijgsmacht in de uitoefening van een politietaak;
Overwegende dat het voor een goed functioneren van de Koninklijke marechaussee wenselijk is dat klachten over het optreden van ambtenaren van de Koninklijke marechaussee op een deugdelijke en zorgvuldige wijze worden afgedaan;

Stelt vast:

Artikel

1

Definitiebepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.
ambtenaar:

militair van de Koninklijke marechaussee in de uitoefening van de politietaken, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Politiewet 1993, tegen wie een klacht is ingediend;

b.
beheerder:

minister van Defensie, dan wel een andere door hem aangewezen persoon;

c.
bevoegd gezag:

bevoegd gezag, bedoeld in artikel 15 van de Politiewet 1993.

Artikel

2

Klachtencommissie

Artikel

3

Het indienen van een klacht

Artikel

4

Een klacht

Artikel

5

Ontvangstbevestiging

Artikel

6

Onderzoek

De beheerder stelt een onderzoek in naar de klacht, indien deze betrekking heeft op een gedraging van een ambtenaar.

Artikel

7

Initiatiefrecht

Artikel

8

Het achterwege laten van onderzoek

Artikel

9

Schorsing onderzoek

Artikel

10

De wijze van onderzoek en rapportage

Artikel

11

Advies klachtencommissie

Artikel

12

Artikel

13

Afdoening

Artikel

14

Termijnen voor afdoening

Artikel

15

Registratie en publicatie

Artikel

16

Overige militairen

Deze klachtenregeling is van overeenkomstige toepassing op klachten ten aanzien van militairen van enig ander onderdeel van de krijgsmacht dan de Koninklijke marechaussee, in de uitoefening van een politietaak als bedoeld in de artikelen 59 en 60 van de Politiewet 1993.

Artikel

17

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel

18

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Klachtenregeling politietaken Koninklijke marechaussee/krijgsmacht.

Deze regeling zal met bijbehorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Van die plaatsing zal mededeling worden gedaan in het Algemeen Politieblad.

De Minister van Defensie, J.J.C.Voorhoeve