Regeling toelage Raad van Toezicht academische ziekenhuizen

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Gelet op artikel 7, vierde lid, van het Besluit van 1 juli 1996, houdende vaststelling van het Besluit decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming academische ziekenhuizen (Stb. 1996, 395);

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

dr.ir. J.M.M. Ritzen